Procés de triangulació -alumnes, docents i familiars- per avaluar aprenentatges

Procés de triangulació -alumnes, docents i familiars- per avaluar aprenentatges

Neus Sanmartí i Teresa Pigrau

Font: IES Bitàcola (Barberà del Vallès)

L’objectiu d’aquest tipus d’avaluació és el de compartir mirades de les diferents persones implicades en el procés d’aprenentatge de cada alumne i poder decidir propostes consensuades orientades a la millora.

El procés busca promoure que tots –alumnes, docents i familiars– siguin part activa en el procés d’avaluació. Amb aquesta finalitat s’ha dissenyat un seguit d’accions a aplicar al llarg del 2n trimestre, de les que s’ha informat les famílies amb anterioritat:

Famílies

Han d’anotar en una taula com la que es mostra, allò que van observant del seu fill o filla, des de l’inici de les classes després de les vacances de Nadal fins que seran convocats a una reunió per fer la triangulació.

GUIÓ D’OBSERVACIÓ PER A LES FAMÍLIES

RECOLLIDA D’INFORMACIÓ

EVIDÈNCIES

CAUSES

PROPOSTES DE MILLORA

A CASA

Accions concretes del meu fill o filla que mostren clarament que està o no aprenent, és constant, s’organitza, mostra autonomia, interès, curiositat, noció del temps, iniciativa en fer activitats, lectura, esport, artístiques, paciència en el treball, esforç, dedicació, fer bé les tasques, rapidesa en resoldre problemes, col·laboració en el treball en grup…. SOBRETOT LLISTA DE MOMENTS I ACCIONS CONCRETES. Exemple: Es queda fins les 12h acabant maqueta. 

Per què pensem que es produeixen les evidències?. Exemples: És molt perfeccionista i hi dedica molt de temps/ Ho deixa per l´últim moment/ Li ha faltat organització en la compra del material/ Li ha fallat el grup. 

Què pensem que seria bo que fes per a reconduir, millorar o mantenir les evidències que hem observat?. Exemples: Abans de posar-se a treballar li aniria bé escriure les tasques que vol fer/ Demanar més ajuda/ Imposar-se no fer-ho tan perfecte/ Preveure el que pot passar amb el grup. 

ÀMBITS

Instruments i aplicacions digitals. Organització de les fonts d’informació, història, geografia, valoració del patrimoni cultural, posicionament sobre fets socials, curiositat, investigació, actitud positiva per un món sostenible. 

Resolució de problemes. Raonament. Connexions dels problemes reals amb operacions. Comunicació i representació. 

Comunicació oral. Expressió escrita. Lectura. Literatura. 

Comunicació oral. Expressió escrita. Lectura. Literatura. Interès per estar en contacte amb les llengües estrangeres (pelis, jocs, cançons…)

Interpretació, imaginació, creació i creativitat, percepció, audicions, creacions, dibuix i altres…

Activitat física saludable, hàbits de vida saludables, esport, temps lliure i activitat física, expressió i comunicació corporal. 

Professorat

Han d’observar i anotar al quadern de notes i al mooodle les evidències i dificultats en el procés d’aprenentatge de l’alumnat.

Alumnat

Han de fer una autoavaluació, a partir d’una taula donada, de cada una de les unitats didàctiques dels diferents àmbits o en finalitzar els ‘Centres d’interès’, durant tot el segon trimestre.

Professorat i alumnat

En sessions de treball de cadascun dels àmbits, posen en comú els criteris d’avaluació i les reflexions, i consensuen acords.

 

Tutoria personal

El tutor/a recull els acords de tots els àmbits.

Reunió triangulada (tutoria personal, alumne/a, família)​

Es convoca a les famílies per fer una trobada entre tots i conjuntament s’analitza el procés seguit i s’arriba a acords per incloure a l’INFORME DE FINAL DE TRIMESTRE, que escriu el tutor/a.

Lliurament de qualificacions

Finalment es duu a terme una entrevista entre l’alumne i els seu tutor/a personal que li explica l’informe elaborat, resultat de la triangulació. Les famílies el reben i el comenten amb els seus fills.

COMUNICACIÓ FINAL AMB LA FAMÍLIA