Taules o llistats de criteris d’avaluació

Les taules o llistats (checklist) recullen els criteris d’avaluació de realització (a vegades es parla d’ítems avaluables, de categories d’avaluació, d’aspectes a avaluar, etc.), de manera que sovint la redacció inclou el criteri de qualitat a nivell alt. Per diferenciar-ne el grau, només es demana que s’indiqui si el nivell és molt bo, bo, regular o deficient, a partir d’utilitzar aquests o altres qualificatius (excel·lent, notable, suficient…), o valors numèrics (seria recomanable utilitzar adjectius positius).

L’alumnat

Si l’instrument l’han d’utilitzar els alumnes per autoavaluar-se o avaluar les produccions de companys, és necessari comprovar que entenen bé el significat de cada criteri i que el saben aplicar. També serà important que s’utilitzi fonamentalment per a la regulació i no només per a la qualificació.

Com?

Normalment, un llistat de criteris s’elabora a partir de les accions (o ítems) recollides en la Base d’Orientació, però es redacten pensant en la seva avaluació, és a dir, en allò que utilitzarem per comprovar si cada acció es realitza més o menys idòniament.

La dificultat més important en l’ús d’aquest instrument és que, com que no es concreta què s’entén pels diferents nivells de qualitat, dues persones (tant si són docents com aprenents) poden valorar cada acció de manera molt diferent. Tot i així, en molts casos el seu ús és vàlid, ja que no exigeix molta lectura i possibilita reconèixer les que són millorables.

Per concretar una mica més, es poden utilitzar taules de criteris en les quals, a més d’explicitar cada criteri d’avaluació de realització, també s’indica el de qualitat de nivell més alt. L’acord al qual s’arribi, en unes primeres etapes s’utilitza inicialment només per a l’autoregulació. Quan el procés ja s’ha interioritzat, també es pot utilitzar per qualificar, a partir d’acordar quin valor es dóna a cada criteri.

Exemples