Mapes conceptuals

Mapes conceptuals

Són una representació gràfica de conceptes disposats en nodes, que s’organitzen de forma jerarquitzada (des del més general als més específics). Els conceptes es relacionen entre ells per mitjà de paraules d’enllaç, de manera que junt amb les dels nodes que uneixen es forma una frase. Per exemple: “Fenòmens causals (un node) es poden representar amb (paraules d’enllaç) llenguatge gràfic (un altre node)”.

Joseph D. Novack, pare dels mapes conceptuals, va explicitar els aspectes a tenir en compte per a la seva construcció (en podríem dir una Base d’Orientació), que s’han de construir i compartir amb els alumnes. Fer un bon mapa conceptual i útil requereix fer un aprenentatge previ i, per tant, temps. Els principals aspectes a tenir en compte en la seva elaboració i dels que es poden deduir criteris d’avaluació són:

 

Els conceptes -que es representen dins de rectangles- s’han de distribuir en nivells, des del més general al més concret o específic. Com més nivells hi ha, més ric és un mapa conceptual. En el darrer nivell sovint es situen exemples.

Entre conceptes es dibuixa una línia, i s’escriuen paraules sobre ella que indiquen què caracteritza la seva relació. Si es llegeix el concepte inicial, les paraules de la relació i el concepte final, la frase construïda té sentit. Són millors les relacions que no es redueixen a ‘és’, ‘té’ o similars

Des d’un concepte d’un nivell alt es poden establir diferents unions amb conceptes del nivell inferior (branques). Un bon mapa conceptual no és mai vertical -lineal- (de cada concepte surt només una relació), ni tampoc molt horitzontal (cas en el que d’un concepte surten moltes ramificacions).

Entre un concepte d’una branca i un d’una altra es pot establir una unió amb paraules que expliciten quina és la relació. Els millors mapes conceptuals són aquells que mostren aquests tipus d’enllaços.

Hi ha moltes maneres de representar un mateix conjunt de conceptes i totes vàlides. Cada alumne ha de poder trobar la manera de comunicar les seves idees

No té cap sentit donar el mapa ja dibuixat, amb buits perquè els alumnes els omplin de paraules, tots igual. Aquest seria un exercici purament memorístic i molt poc significatiu.

Actualment es disposa de diferents eines informàtiques per a la seva elaboració. La més utilitzada és CmapTools. 

.

Ara bé, en el cas d’emprar el Google Classroom, el mateix Google té una eina integrada de dibuix que permet elaborar mapes. Altres aplicacions són: CacooBubbl.usMindMeister o Mindmup, FreeMind, Mindomo, SpideScribe

 

Exemples de mapes conceptuals i els seus usos

Mapes conceptuals elaborats per alumnes després de fer un projecte sobre les plantes


Esquema-mapa per recollir les idees de l’alumnat en diferents moments del procés d’aprenentatge

Mapes conceptuals d’una mateixa classe al voltant de la representació de fenòmens causals on es pot constatar la diversitat de representacions

Mapa conceptual elaborat per tots els alumnes d’un grup-classe a partir del treball en grups d’experts