Rúbrica de la competència científica

Rúbrica de la competència científica

Teresa Pigrau i Neus Sanmartí

DIMENSIÓ ACTITUDINAL

Actituds científiques i cap a la ciència

DIMENSIÓ CONCEPTUAL

Ús de conceptes i models teòrics científics i tècnics per descriure, explicar i predir fenòmens naturals

DIMENSIÓ METODOLÒGICA

Disseny i aplicació de processos experimentals

DIMENSIÓ D'ACTUACIÓ

Resolució de problemes i presa de decisions d'actuació responsable, fonamentades en el coneixement científic, a nivell personal, social i global