Experiències sobre avaluació

Experiències sobre avaluació

Dins aquest apartat hi trobareu el recull de les experiències sobre avaluació (la majoria en vídeo) del blog. Estan classificades en funció de l’objectiu que persegueixen així com l´etapa educativa. Així i tot, l’etapa no és determinant, atès que moltes d’elles són aplicables a diferents nivells. 

Exemple d’avaluació d’un projecte sobre nutrició de les plantes

Exemple d’avaluació d’un text instructiu a partir d’una rúbrica

Exemple 3r ESO: Quants anys fa que van aparèixer els mamífers?

Exemple 2n primària d´avaluació d’un projecte sobre les joguines.

Tres exemples: Coavaluació, heteroavaluació i autoavaluació. 

Exemple d´avaluació d´un projecte sobre les plantes. 

Exemples de diferents instruments d’avaluació (qüestionaris, organitzadors gràfics, rúbriques….)