Justificacions

Justificacions

De cicle mitjà fins ESO. Adaptació de les rúbriques de l´IES Badia del Vallès

Capacitats

Criteris de realització
 
Criteris de resultats
Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

Planificació

Selecciona si escriurà manualment o amb l’ordinador i elabora un esquema sintetitzador del contingut que vol exposar en el text i de la manera com es vol comunicar

ADEQÜACIÓ

El tipus de text té en compte el context comunicatiu (premsa, acadèmic, informal (grup classe, professorat, dossier personal, internet), i es correspon a la intenció: justificar.

COHERÈNCIA

Distribueix cadascuna de les raons en diferents paràgrafs. Exposa les raons segons el marc teòric pertinent, ordenant-les segons el grau d’importància.

COHESIÓ

Aplica els elements gramaticals (connectors, pronoms…) per relacionar frases i paràgrafs entre sí, i evitar redundàncies gramaticals i repeticions lèxiques (sinònims)

CORRECCIÓ LÈXICA

Utilitza un vocabulari ampli, específic en relació a l’àrea de coneixement i amb recursos expressius diversos

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA I MORFOSINTÀCTICA

Aplica les lleis que regeixen l’ortografia i la sintaxi i utilitza recursos per consultar dubtes i reparar errors

PRESENTACIÓ

Aplica les normes de presentació tant per als textos manuscrits com per als escrits amb l’ordinador

REVISIÓ

Autoavalua la qualitat del text, tant mentre s’escriu com al final de la tasca, i pren decisions per millorar-lo