Els tallers de comprensió lectora de l´escola Banús

Els tallers de comprensió lectora de l´escola Banús

Font:  Document Escola Banús  (Santa Coloma de Gramenet).

Avaluació integrada dins els tallers de comprensió lectora

L’avaluació forma part de la seqüència d’aprenentatge dels tallers de comprensió lectora. Per tant, no resulta útil emprar la rúbrica com una eina d’avaluació qualificadora si prèviament no s’han treballat les estratègies de comprensió lectora. Vegem-ne el procés pas a pas. 

La mestra fa modelatge per tal d´entrenar en l´alumnat estratègies de comprensió lectora com són: 

  • De què tractarà? (Fer prediccions sobre el contingut a partir del títol, les imatges, la maquetació)
  • Què hi anem a buscar? (Determinar importància. Identificar les idees rellevants per paràgrafs per preguntar-les a un company)
  • Com connecta amb les experiències i coneixements propis el que hem llegit? (Connexió amb esquemes previs)
  • Quines paraules no entenc? (Clarificació, deducció per context o possibilitat de preguntar-la a la mestra i comentar-la amb els companys…

Imatge : CEIP Es Fossaret (Mallorca)

Els alumnes estan agrupats en parelles. La mestra els subministra el text escrit amb la consigna que l’han de llegir en silenci dues o tres vegades, n’han de fer una lectura individual molt atenta per tal d’identificar-ne la informació més rellevant i transformar-la en diverses preguntes: 

  • Alumnes A i B han de plantejar per escrit, en un full diferent, 5 preguntes. Si no entenen alguna paraula, podran preguntar pel seu significat.
  • Cadascú  respon a les preguntes de l´altre. Es retornen els fulls i cada alumne corregeix les respostes del company. Poden tenir el text al davant per buscar informació que no recordin. 
  • Per últim, les parelles tindran una estona per negociar les correccions

En finalitzar la sessió, la mestra recollirà les produccions per fer una primera anàlisi del tipus de preguntes que han sabut plantejar i triarà dos o tres exemples de cada classe: absurdes o pobres (frases literals), de resposta explícita i de resposta implícita, o sigui per pensar una mica més.

Imatge: Escola Banús. Taller de comprensió lectora. Aportada per la Xarxa de CB

En una sessió posterior, aquest conjunt de preguntes es presentarà als alumnes per a la seva discussió: 

  • Si estan mal plantejades, què hauríem de fer per plantejar-les bé? 
  • Són fàcils o difícils? La resposta la podem trobar al text? 
  • Què hem fet per contestar-les? Què hem fet per redactar-les?, etc

D’aquesta manera els alumnes reflexionen sobre les estratègies per identificar informació, per discriminar la que és rellevant, per llegir entre línies (inferir), per derivar preguntes, etc.

Per acabar, la mestra plantejarà les preguntes diana. És a dir, aquelles preguntes les respostes de les quals configuren la síntesi del text. Tractarà d’utilitzar la tècnica del modelatge tot fent explícites les estratègies i reflexions que realitza per construir aquestes preguntes. Els alumnes tindran un temps breu per respondre cada pregunta. Després posaran en comú les respostes i també el procés que han seguit per contestar-les. D’aquesta manera tornarà a animar els alumnes a reflexionar sobre les seves estratègies i tindran ocasió de contrastar-les.

L´equip de Banús recomana elaborar, de forma conjunta amb els alumnes, referents tipus cartell o mural amb la informació més important que pot ajudar a desenvolupar amb èxit l’activitat: Tipus de preguntes, característiques i com es construeixen.

Descarrega't el document complet en PDF

Clica sobre la imatge si la vols descarregar