Introducció

Bases i disseny didàctic des de la perspectiva de l'avaluació formadora.

Base d'Orientació

Base d'Orientació per a l'escolaritat obligatòria

Rúbrica

Rúbrica general per a l'escolaritat obligatòria amb les quatre dimensions

Dimensió conceptual

Models per a interpretar sistemes vius, geològics, materials i físics.

Dimensió actitudinal

Avaluació i treball de la dimensió actitudinal dins les aules

Dimensió metodològica

Disseny i avaluació del procés d'indagació i experimentació

Dimensió d'actuació

Rúbrica i pautes didàctiques per avaluar la dimensió d'actuació