Instruccions

Instruccions

De cicle mitjà fins ESO. Adaptació de la rúbrica de l´IES Badies

 
Criteris de resultats

Capacitats

Criteris de realització
Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

PLANIFICACIÓ

Selecciona si escriurà manualment o amb l’ordinador i elabora un esquema sintetitzador del contingut que vol exposar en el text i de la manera com es vol comunicar

ADEQUACIÓ

El tipus de text té en compte el context comunicatiu (premsa, acadèmic, literari, informal (grup classe, professorat, dossier personal, internet), i es correspon a la intenció: aportar instruccions sobre com 

COHERÈNCIA

Estructura les idees  de manera que és comprensible per als lectors. La informació s’exposa de manera objectiva i precisa.

COHESIÓ

Aplica elements gramaticals i marques tipogràfiques per destacar el que és rellevant i relacionar frases i paràgrafs entre sí.

CORRECCIÓ LÈXICA

Utilitza un vocabulari ampli, específic  de l’àmbit, fent una exposició clara, no repetitiva i amb recursos expressius diversos.

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA I MORFOSINTÀCTICA

Aplica les lleis que regeixen l’ortografia i la sintaxi. Utilitza les formes verbals apropiades (imperatius, infinitius i perífrasis d’obligació). Empra recursos per consultar dubtes i reparar errors

PRESENTACIÓ

Utilitza, si s’escau, imatges i/o gràfics per a reforçar el  missatge. Aplica les normes de presentació tant per als textos manuscrits com per als escrits amb l’ordinador

REVISIÓ

Autoavalua la qualitat del text, tant mentre s’escriu com al final de la tasca, i pren decisions per millorar-lo