Rúbrica descripcions

Rúbrica descripcions

Adaptada de l´IES Badia del Vallès. 

Capacitats

Criteris de realització
 
Criteris de qualitat
Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

OBSERVACIÓ

Observar l’objecte o el fet descrit en funció de l’objectiu buscat.

CLASSIFICACIÓ

Classificar l’objecte o el fet segons el grup al qual pertany.

DESCRIPCIÓ

Mencionar les característiques rellevants i exposar-les ordenadament, tant internes com externes i, si cal, a partir de manipular l’objecte o de provocar canvis en el fet,

COHERÈNCIA I COHESIÓ

Redactar bé (coherència, cohesió)

PRECISIÓ

Utilitzar amb precisió els adjectius.

RIQUESA LÈXICA

Utilitzar vocabulari i simbologia (si s’escau) específics de l’àmbit.

PLANIFICACIÓ

Selecciona si escriurà manualment o amb l’ordinador i elabora un esquema sintetitzador del contingut que vol exposar en el text i de la manera com es vol comunicar

CORRECCIÓ

Aplica les lleis que regeixen l’ortografia i la sintaxi i utilitza recursos per consultar dubtes i reparar errors

PRESENTACIÓ

Aplica les normes de presentació tant per als textos manuscrits com per als escrits amb l’ordinador

REVISIÓ

Autoavalua la qualitat del text, tant mentre s’escriu com al final de la tasca, i pren decisions per millorar-lo