Rúbrica per avaluar la resolució de problemes consensuada pel professorat d’una escola

Rúbrica per avaluar la resolució de problemes consensuada pel professorat d’una escola

El professorat de l’escola Banús, de Santa Coloma de Gramenet, va elaborar una rúbrica aplicable per avaluar aquest aprenentatge a tots els cicles. Durant un curs van compartir exemples de resolució de problemes dels alumnes i van acordar si hi havia coincidència en el què entenien per a cada nivell. A final de curs van elaborar un document amb exemples clau dels diferents cicles segons els nivells de qualitat.

A continuació es mostra la rúbrica i uns exemples de l’aplicació d’un criteri de realització a l’anàlisi del treball d’uns alumnes valorats amb un nivell de qualitat expert (3).

Tot i que aquesta és una rúbrica de referència pel procés compartit en Claustre, s’ha de tenir en compte que el nivell novell s’hauria de revisar per tal de substituir les expressions tipus: “no fa, no pot, no sap” per alguna acció positiva, la primera necessària per iniciar un camí d’avanç, per exemple: “amb ajuda d´un company ha aconseguit…”

Capacitats

Criteris de realització
 
Criteris de qualitat
Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

ANALITZA LA INFORMACIÓ REFERENT A LA SITUACIÓ-PROBLEMA.

Identifica la qüestió i discrimina les dades rellevants desestimant les irrellevants. Les expressa de forma sintètica, clara i coherent, explicitant unitats i concepte al que fan referència. 

Identifica la qüestió,  discrimina les dades rellevants desestimant les irrellevants,  explicitant unitat i concepte al que fan referència i desestima les irrellevants, però la síntesi és poc clara i/o coherent. O omet alguna unitat, essent presents els conceptes. 

Identifica la qüestió i les dades rellevants, però omet o equivoca el concepte d’alguna dada. O bé, tot i atribuir unitats i conceptes correctes, no desestima dades irrellevants. 

Expressa dades nues, o obvia la qüestió, o obvia alguna o més dades rellevants. 

Exemples. Nivell aprenent

REPRESENTA LA SITUACIÓ PROBLEMA. 

Representa visualment la situació de forma que s’identifiquen clarament les dades i les seves relacions, i es poden inferir clarament les accions de resolució i la incògnita. 

Representa visualment la situació de forma que es poden apreciar o inferir clarament les dades i es poden inferir les seves relacions. 

Representa visualment les dades. Potser també la incògnita, però les seves relacions no apareixen clares. 

La representació visual, és del tot arbitrària o manifestament incorrecta. O utilitza dades irrellevants, o n’obvia clarament alguna de rellevant. 

DESENVOLUPA ESTRATÈGIES EXPLÍCITES DE RESOLUCIÓ I LES JUSTIFICA.

Explicita una estratèfia de resolució pertinent de tipus matemàtic clara i ordenada i és capaç d’explicar-la o justificar-la correctament i d’acord al context. 

Explicita una estratègia de resolució adequada de tipus manipulatiu, gràfic, verbal o escrit. O essent matemàtica no està explicada, o no ho està del tot correctament. 

L’estratègia que explicita és un intent de resolució que s’apropa a la pertinència, però no acaba de ser correcta. 

No explicita cap estratègia de resolució, o en fa constar una que és del tot arbitrària, o allunyada de la correcta. 

COMUNICA LA SOLUCIÓ CORRECTA

Comunica la solució correcta del problema acompanyada de les unitats i el concepte a que fa referència en el context del problema. 

Comunica la solució correcta però de forma incompleta: o bé falta la magnitud, o bé el concepte. 

Comunica la solució correcta nua o amb magnitud o concepte fals. O bé la solució és incorrecta però no del tot arbitrària perquè s’apropa a la correcció. 

No comunica cap solució o n’expressa una que resulta del tot arbitrària, allunyada de la correcció. 

SUPERVISA EL PROCÉS DE RESOLUCIÓ I EL RESULTAT. 

Identifica la correcció o incorrecció del resultat i és capaç d’argumentar de forma completa, clara i ordenada, i amb raons adequades. 

Identifica la correcció o incorrecció del resultat però no argumenta de forma tan completa, clara i ordenada com voldríem. Tot i així, la mestra pot inferir les raons adequades. 

Identifica la correcció o incorrecció del resultat, però no és capaç d’argumentar el per què, o no ho fa correctament, o fa una mera descripció o narració del procés. 

No identifica la correcció o incorrecció del resultat. O si l´identifica, argumenta de manera poc lògica, de manera que es pot pensar que ha intervingut l’atzar. 

En aquest enllaç us podeu descarregar la rúbrica completa de l’Escola Banús, que conté els exemples d’aula relacionats amb cadascun dels criteris de realització.