Narracions

Narracions

Aquesta rúbrica està pensada perquè es pugui emprar a partir de cicle mitjà de primària fins a 2n de Batxillerat i Cicles Formatius. És una adaptació de la publicada per  l’IES Badies.

Il·lustració esquerra: Caputxeta Vermella (Bansky)

 

Criteris de resultats

Capacitats

Criteris de realització
Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

PLANIFICACIÓ

Elegeix un patró estructural narratiu i elabora un esquema sintetitzador del relat. Selecciona si escriurà manualment o amb l’ordinador. 

Cliqueu aquí per veure un exemple de planificació d’un text narratiu amb un mural al terra. 

ADEQÜACIÓ

L’escrit es correspon globalment amb una narració

COHERÈNCIA

Estructura el text correctament i organitza el discurs de manera que és comprensible per als lectors

 

 

PLANTEJAMENT

Els personatges i l’espai són caracteritzats de manera complexa (figures literàries, verbs dels 5 sentits)

 

 

NUS 

Es relata tant el temps extern com l’intern. 

DESENLLAÇ 

El desenllaç és creatiu, original i al mateix temps està lligat a com han anat esdevenint els fets.

COHESIÓ

El relat inclou elements que li donen cohesió (és agradable de llegir, s´entén bé). Per exemple, connectors textuals i marques gramaticals  (concordança).

RIQUESA LÈXICA

Utilitza un vocabulari ric i simbòlic, lligat a diferents figures literàries que connecten el text amb el món del lector. 

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

Aplica les lleis que regeixen l’ortografia i la sintaxi i utilitza recursos per consultar dubtes i reparar errors

PRESENTACIÓ

Aplica les normes de presentació tant per als textos manuscrits com per als escrits amb l’ordinador

REVISIÓ

Autoavalua la qualitat del text, tant mentre s’escriu com al final de la tasca, i pren decisions per millorar-lo