Argumentacions

De cicle mitjà fins ESO.  Adaptació a partir de la rúbrica de l´IES Badia del Vallès. 

Capacitats

Criteris de realització
 
Criteris de resultats
Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

PLANIFICACIÓ

Selecciona si escriurà manualment o amb l’ordinador i elabora un esquema sintetitzador del contingut que vol exposar en el text i de la manera com es vol comunicar

ADEQÜACIÓ

El tipus de text té en compte el context comunicatiu (premsa, acadèmic, informal (grup classe, professorat, dossier personal, internet), i es correspon a la intenció:  argumentar.

COHERÈNCIA

Estructura les idees en paràgrafs (tesi, arguments, contraarguments, conclusió) i organitza el discurs de manera que és comprensible per als lectors.

COHESIÓ

Aplica els elements gramaticals per relacionar frases i paràgrafs entre sí, i evitar redundàncies gramaticals i repeticions lèxiques

CORRECCIÓ LÈXICA

Utilitza un vocabulari ampli, específic en relació a l’àrea de coneixement i amb recursos expressius diversos

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

Aplica les lleis que regeixen l’ortografia i la sintaxi i utilitza recursos per consultar dubtes i reparar errors

PRESENTACIÓ

Aplica les normes de presentació tant per als textos manuscrits com per als escrits amb l’ordinador

REVISIÓ

Autoavalua la qualitat del text, tant mentre s’escriu com al final de la tasca, i pren decisions per millorar-lo

Cliqueu al següent article de Mercè Mas i Neus Sanmartí per accedir a l’article sobre l’experiència d’argumentar a partir de l’estudi del cicle de l’aigua natural i urbà.