Rúbrica general per avaluar la dimensió d’actuació de la competència científica

Neus Sanmartí. Teresa Pigrau

Resolució de problemes i presa de decisions d'actuació responsable, fonamentades en el coneixement científic, a nivell personal, social i global.

Capacitats

Criteris de realització
 
Criteris de resultats
Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

Actuar per afavorir un estil de vida saludable

Mostra predisposició personal per planificar i prendre mesures a favor de la salut (la condició física, mental i emocional, en l’alimentació, la sexualitat, la no drogadicció…) i demostra consciència de les conseqüències dels comportaments individuals i col·lectius.

Planifica i porta a la pràcitca propostes per mantenir la condició física, mental i emocional, per menjar de manera saludable i cuidar la higiene personal. Pot explicar les raons de les seves actuacions.

Si se li recorda tendeix a menjar aliments saludables, a mantenir la condició física, mental i emocional i a cuidar la higiene personal, tot reconeixent que és quelcom necessari per mantenir un estil de vida saludable.

Si se li recorda tendeix a menjar aliments saludables, a mantenir la condició física i a cuidar la higiene personal, però necessita ajuda per explicar les raons d’aquestes actuacions.

Tendeix a mantenir la condició física, tot i que només en algunes ocasions manté un estil de vida saludable i no té massa cura de la higiene personal. Per justificar les actuacions repeteix tòpics.

Argumenta propostes d’actuació tenint en compte el coneixement científic après, per tal d’assolir benestar físic, mental, emocional, social i sexual.

Fa propostes d’actuació personals i col·lectives per millorar les condicions de salut, i les raona donant arguments i contra arguments fonamentats en el coneixement científic, de manera que tenen força per convèncer a d’altres.

Planteja autònomament propostes d’actuació personals per millorar les condicions de salut i, en grup, algunes de col·lectives i la fonamentació científica de les raons que les sutenten.

Amb ajuda, fa propostes d’actuació personals i col·lectives per millorar les condicions de salut, i les argumenta però no sempre utilitzant de forma pertinent el coneixement científic que les fonamenten.

Amb ajuda, fa propostes d’actuació personals per millorar les condicions de salut, i les argumenta utilitzant un coneixement quotidià i tòpics.

Actuar per promoure un ús sostenible dels recursos del medi

Mostra predisposició personal per planificar i prendre mesures a favor d’un ús responsable dels recursos naturals i de materials, objectius, estris…, obtignuts a partir de l’activitat humana i demostra consciència de les conseqüències de les accions individuals i col·lectives a nivell local i global.

Planifica i porta a la pràctica actuacions per fer un ús responsable dels recursos naturals i de materials, objectes, estris…, i pot explicar les raons de les seves actuacions tenint en compte les conseqüències ambientals a nivell local i global.

Tendeix a actuar de manera que fa un ús responsable dels recursos naturals i de materials, objectes, estris…, i reconaix que és necessari per evitar la degradació del medi ambient i millorar la qualitat de vida de les persones.

Si se li recorda tendeix a actuar de manera responsable ambientalment, però necessita ajuda per explicar les raons d’aquestes actuacions.

Només en algunes ocasions demostra que és capaç de fer un ús responsable dels recursos i de materials, objectes i estris. Per justificar les actuacions repeteix tòpics.

Argumenta propostes d’actuació tenint en compte el coneixement científic après i principis com equitat, incertesa, precaució, cultura del temps lent…, reconeixent que els canvis tecnològics no són incompatibles amb una actuació senseible en el medi.

Fa propostes d’actuació personals i col·lectives, tendeix a utilitzar responsablement els materials i l’energia en situacions d’aula, familiars o en l’entorn, i les raona donant arguments i contra arguments fonamentats en coneixements científics interdisciplinaris i en principis ambientals, de manera que tenen força per convèncer a d’altres.

Planteja autònomament propostes d’actuació personals per actuar responsablement en relació al medi ambient i, en grup, algunes de col·lectives i la seva fonamentació en coneixemtns científics interdisciplinaris i els principis que les sustenten.

Amb ajuda, fa propostes d’actuació personals i col·lectives per actuar responsablement en relació al medi ambient, i les argumenta però no sempre utilitzant de forma pertinent el coneixement científic o els principis que les fonamenten.

Amb ajuda, fa propostes d’actuació personals per actuar responsablement en relació al medi ambient, i les argumenta utilitzant un coneixement quotidià i tòpics.

Actuar fent un ús responsable dels avenços científics i els recursos tecnològics

Mostra predisposició personal per planificar i aplicar solucions tecnològiques i pren mesures per fer un ús responsable i amb seguretat dels avenços científics i dels recursos tecnològics

Planifica i porta a la pràctica propostes per donar resposta a problemes tecnològics i utilitza eines, màquines i instruments amb els procediments adequats i tenint en compte les normes de seguretat. Pot explicar les raons de seguir aquestes normes.

Porta a la pràctica dissenys tecnològics i, si se li recorda, tendeix a utilitzar eines, màquines i instruments amb els procediments adequats i tenint en compte les normes de seguretat. Pot explicar algunes de les raons d’aquestes normes.

Si se l’ajuda tendeix a utilitzar eines, màquines i instruments amb els procediments adequats i tenint en compte les normes de seguretat, però necessita ajuda per explicar raons d’aquestes normes.

Només quan se li insisteix força, utilitza eines, màquines i instruments amb els procediments adequats i tenint en compte les normes de seguretat però ni amb ajuda pot justificar les raons.

Argumenta propostes d’actuació tenint en compte el coneixement científic après per tal de contribuir a la seguretat personal i a la dels altres i a la millora de les condicions de vida i de treball

Ajuda els companys en l’ús responsable i crític d’eines, màquines i instruments donant arguments i contra arguments fonamentats en el coneixement científic i en com milloren les condicions de treball i de vida. 

Ho fa de manera que les raons que dóna tenen força per convèncer a d’altres.

En el marc d’un grup planteja propostes per a un ús responsable d’eines, màquines i instruments i aporta arguments fonamentats en el coneixement científic i en com milloren les condicions de treball i de vida.

Amb ajuda, aporta al grup alguna proposta per a un ús responsable d’eines, màquines i instruments i les argumenta, però utilitzant raons de “sentit comú“.

Amb ajuda, aporta al grup al menys una proposta per un ús responsable d’eines, màquines i instruments sense argumentar-la.

Gestiona els recursos que ofereixen les TIC tenint en compte la seva idoneïtat i les normes de seguretat, i valora la necessitat de controlar el temps destinat al seu ús i el seu poder d’adicció

Tendeix a utilitzar les TIC de manera responsable i crítica, aplicant tècniques i estratègies per gestionar-les adequadament, normes de seguretat, criteris de validesa de la informació que aporten, i un control del temps d’ús, del consum energètic, del soroll, etc. Pot convèncer a companys de la necessitat de aplicar-los.

A l’utilitzar les TIC aplica els procediments, les normes donades i els criteris de validesa de la informació que aporten, però no ho fa autònomament.

Necessita ajuda per controlar el temps d’ús, el consum energètic, el soroll, etc.

Utilitza les TIC aplicant els procediments adients, però no té en compte normes de seguretat ni possibles criteris de validesa de la informació que aporten. Tampoc controla el temps d’ús, el consum energètic, el soroll, etc.

Utilitza les TIC però sense planificar cap estratègia i sense tenir en compre normes de seguretat.

Descarrega't la rúbrica en PDF

Clica sobre la imatge si la vols descarregar