Exemples de rúbriques de referència per a l’avaluació de competències

Exemples de rúbriques de referència per a l’avaluació de competències

Competència científica

Rúbrica general i altres per avaluar les diferents dimensions: conceptual, metodològica, actitudinal i d'actuació

Resolució de problemes

Rúbrica per avaluar la resolució de problemes consensuada pel professorat d’una escola

Competència comunicativa

Rúbriques de la competència comunicativa (educació infantil i de 2n cicle fins a ESO)

Treball cooperatiu

Exemple de rúbriques per avaluar el treball cooperatiu (l’individual i el de grup)