Organitzadors gràfics per a l’avaluació

Organitzadors gràfics per a l’avaluació

Els organitzadors gràfics són representacions visuals per a la gestió́ del coneixement. En ells es recullen de manera concisa i visual idees clau, processos, emocions…, posant de relleu la seva jerarquia, les relacions, la seqüència, la gradació…

N’hi ha de diferents tipologies:

Bases d'orientació

A vegades també s'anomenen “carta d’estudi” o “carta de navegació”. Poden ser conceptuals, procedimentals, referides a actituds o mixtes.

Diagrames de flux

Es mostren els passos a seguir per aconseguir un objectiu determinat. 

Mapes, esquemes i línies del temps

Mapes (conceptuals, mentals, d’idees, de pensament -visual thinking o relatogrames-), esquemes i línies del temps 

Diagrames

V de Gowin, dianes i teranyines, i d’altres organitzadors gràfics (relacionats amb les anomenades rutines i destreses de pensament, semàfor, escala de pensament, diagrama de Venn...)

El pensament visual és inherent a l’ésser humà i a l’escola generalment es treballa poc. Tanmateix, les formes comunicatives visuals són molt útils per expressar i donar sentit al pensament i, a més, possibiliten tenir en compte la diversitat de l’alumnat, ja que alguns aprenents es comuniquen millor utilitzant modes comunicatius diferents de l’escrit.

Els organitzadors gràfics poden tenir diferents finalitats al llarg d’un procés d’aprenentatge. Possibiliten recollir dades, analitzar-les i prendre decisions, tant en el marc d’una avaluació formativa o formadora com per qualificar resultats. Són especialment útils per avaluar-regular la síntesi i estructuració que fa l’alumnat del què ha après, que li ha de possibilitar incorporar-ho a la memòria i transferir-ho