Contracte d’avaluació per abans de realitzar una prova

Contracte d’avaluació per abans de realitzar una prova

Aquest contracte d’avaluació aplicat a 2n d´ESO es va fer abans de realitzar una prova per comprovar resultats d’un procés d’aprenentatge.

Els alumnes (2n d’ESO) han estat aprenent sobre com llegir i construir gràfics funcionals. En un moment que es preveu que ja s’ha avançat força en aquest aprenentatge, el professor proposa que a casa, individualment, cada alumne pensi en tot el que li cal saber per demostrar que té un bon coneixement, i que almenys en relació a una de les accions recollides, especifiqui què és el que encara pot millorar (se’n diu ‘precontracte’).  

Una vegada a l’aula, per equips, han de posar en comú les propostes de cada membre, i acordar-ne una d’equip. El professor observa el seu treball i, si ho creu convenient, planteja dubtes sobre el que estan acordant, per tal que hi pensin més. 

A partir de l’autoavaluació de cadascú, prenen decisions sobre què i com millorar per tal que quan es posin a prova, els resultats siguin bons. Les propostes les especifiquen en un contracte que signen, i també el professor si el considera adient. 

Font: Rafael Rodríguez ISM Juan de la Cierva

Exemple d'una producció individual

Precontracte d’avaluació sobre com llegir i construir gràfics funcionals. 

OBJECTIUS: 

 • Sé situar i llegir les coordenades que em demanen?
 • Sé les diferents parts d’un sistema de referència cartesià?
 • Sé quins són els diferents quadrants?
 • Sé fer els gràfics proporcionalment?. RESPOSTA: A vegades els gràfics no em surten proporcionats. No sé posar les unitats proporcionals. 
 • A partir d’una taula, sé fer un sistema de referència cartesià?
 • Etc.
Exemple de la producció de l’equip de l’alumne anterior (ell n’és el secretari):

Precontracte de grup en el qual s’expliciten els compromisos dels membres del grup per millorar els aprenentatges encara no assolits. 

OBJECTIUS: 

 • Sabem situar i llegir les coordenades que ens demanen? (A els 4 membres)
 • Sabem què és un sistema de referència cartesià? RESPOSTA: El número 4 no sap què és un sistema cartesià. 
 • Sabem identificar magnituds i unitats? RESPOSTA: El 4 no sap què són magnituds i unitats. 
 • Sabem fer els gràfics proporcionalment?. RESPOSTA: Els 2, 3 i 4 a vegades no fem els gràfics proporcionalment. 
 • Sabem fer una taula numèrica a partir d’un gràfic? RESPOSTA: El 4 no sap fer una taula numèrica. 
 • Etc.
Proposta de millora dels diferents membres de l'equip.

S’observa que els tres primers alumnes fan propostes concretes per revisar aspectes relacionats amb l’objectiu d’aprenentatge. En canvi, el quart fa propostes que requeriran una acció tutorial i és interessant comprovar que encara no ha abandonat.

Alumne 1. He de practicar més el llenguatge verbal per facilitar la paraula

Alumne 4. He de prestar més atenció, fer els deures i aportar més al grup. Tots els problemes s’aniran resolent poc a poc. 

Tots els membres del grup estan conformes amb el precontracte d’avaluació.