Diagrames

Un diagrama és una representació gràfica que vol esquematitzar informació vinculada a un determinat procés i/o coneixement, visualitzant les relacions entre diferents accions, variables, idees…

Són instruments que s’utilitzen bàsicament per aprendre a pensar a partir d’establir relacions entre aspectes conceptuals i metodològics. Estimulen la reflexió metacognitiva sobre com es va aprenent algun coneixement i les relacions que s’estableixen entre el que es pensa i es fa, i possibiliten avaluar-regular la qualitat d’aquestes relacions.

Hi ha molts tipus de diagrames i cadascun té una representació gràfica preestablerta (sovint de tipus geomètric), i l’alumnat l’omple recollint el que fa i el que pensa.