Aprofundiment en les idees bàsiques i en les “bones” preguntes (sistemes materials)

Aprofundiment en les idees bàsiques i en les “bones” preguntes (sistemes materials)

Teresa Pigrau i Neus Sanmartí

A la natura trobem un gran nombre de materials que tenen propietats molt diverses i que canvien a l’exercir diferents accions. En funció de diferents factors, aquests canvis poden donar lloc a efectes diversos i, molt especialment, poden ser més o menys sostenibles ambientalment.

Aquest apartat s’ha estructurat en 3 grans subapartats i en cadascun d’ells es fa un breu resum de les idees per construir, i es mostren exemples de “bones” preguntes i d’activitats per avançar en l’aprenentatge de l’alumnat. Per últim, s’inclou un resum d’idees-clau en relació al model. 

Tot i aquesta diferenciació en tres apartats i que les idees i exemples de preguntes que es recullen es relacionen específicament amb cadascun d’ells, quan afrontem el seu aprenentatge a l’escola molt sovint els treballarem de manera interrelacionada en un mateix projecte o unitat didàctica o situació d’aprenentatge. En aquest cas, serà important identificar a partir de quines preguntes i activitats anem aprofundint en l’aprenentatge de cadascuna de les idees.