Experiència d’elaboració de rúbriques de gèneres discursius

Experiència d’elaboració de rúbriques de gèneres discursius

Neus Sanmartí, Guida Al·lès i Núria Vilà

Procés d'elaboració de les rúbriques

Les rúbriques que es poden consultar a continuació són el resultat d’un procés duit a terme a l´IES Badia del Vallès, del qual destaquem els acords del Claustre i la priorització de gèneres per nivells.

L’aplicació dels diferents gèneres a l’aula convé contextualitzar-la en situacions el més semblants possibles a la vida real on, de manera inevitable, es donarà una barreja de gèneres. Una narració inclourà descripcions, una argumentació, justificacions, etc. D´altra banda, una descripció tindrà un procediment diferent si és una descripció-definició per a ciències o fem la descripció d’un paisatge o d’una persona.  Per això parlem de models descriptius.

Així i tot, es fa necessari arribar a acords de Claustre pel que fa a l’aprenentatge de les estructures bàsiques que conformen les habilitats cognitivo-lingüístiques de l’alumnat, o sigui, les habilitats que ens permeten emprar el llenguatge per organitzar el pensament. 

ACORDS DE CLAUSTRE

GÈNERES PRIORITZATS PER NIVELLS

1r ESO

DESCRIPCIONS

DEFINICIONS

2n ESO

NARRACIONS

INSTRUCCIONS

3r ESO
4t ESO

JUSTIFICACIONS

En conclusió, si el procés per acordar una rúbrica és lent (en aquest cas tot un curs, amb la implicació de tot el professorat), també ho és el procés de validació i aplicació a l’aula. El fet d’aplicar les eines d’avaluació a totes les àrees i durant tot el curs va donar significat al projecte i va impulsar la reflexió i el treball pas a pas. No és viable aprendre  a  elaborar textos d’un sol gènere en una setmana ni en un mes, i molt menys aplicar alhora eines d’avaluació i coavaluació. L’escriptura va lligada al pensament. Pensar requereix respectar l’alumne i concedir-li el temps necessari per assumir i gaudir del procés. En aquest cas, és adequat parlar de currículum en espiral de manera que els coneixements nous connectin amb els anteriors i configurin el pòsit que els permeti avançar.

Definicions

PROCÉS D'ELABORACIÓ I RÚBRICA