Comprensió lectora

Comprensió lectora

Guida Al·lès i Núria Vilà

La comprensió lectora determina la profunditat dels aprenentatges en totes les àrees. Les dimensions de la comprensió lectora que es treballen durant l’escolaritat obligatòria són: 

El gust per la lectura

L'hàbit lector (llegir per gust, gaudir de la lectura) no és un do natural sinó una dimensió que es pot aprendre i s'ha de treballar i avaluar a l'aula, en col·laboració amb les famíles

Estratègies

Si llegir és pensar, com es pot treballar i avaluar un procés tan invisible com és la comprensió lectora? Les estratègies de comprensió permeten entrenar i fer visible el pensament de l'alumnat abans, durant i després de la lectura.

Fluïdesa

La fluïdesa té relació amb les habilitats per descodificar la informació i la prosòdia (ritme, expressió, entonació, fraseig) que n'és una conseqüència.
Per tant, està molt lligada a les estratègies.

Les rúbriques proposades recullen les tres dimensions de la comprensió lectora: 

Rúbrica primària

Al llarg de tot un curs, el Claustre de l´Escola Banús, va elaborar aquesta rúbrica que mostra la progressió de la comprensió des del cicle inicial fins al cicle superior i que es complementa amb exemples de produccions de l'alumnat i amb tallers de comprensió lectora.

Rúbrica de cicle mitjà a ESO

Rúbrica elaborada pel Tresor de Recursos a partir del contrast entre rúbriques de diferents centres educatius així com de la que s'empra per avaluar la comprensió lectora a les proves PISA.