Rúbrica definicions

Adaptada a partir de la de l’IES Badia del Vallès. 

Capacitats

Criteris de realització
 
Criteris de qualitat
Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

PLANIFICACIÓ

Selecciona si escriurà manualment o amb l’ordinador i elabora un esquema sintetitzador del contingut que vol exposar en el text i de la manera com es vol comunicar

ADEQÜACIÓ

Adeqüació al mitjà i a la intenció comunicativa. 

COHERÈNCIA

Estructura les idees al llarg del text  i organitza el discurs de manera que és comprensible per als lectors. 

COHESIÓ

Aplica els elements gramaticals per relacionar frases i paràgrafs entre sí, i evitar redundàncies gramaticals i repeticions lèxiques. 

RIQUESA LÈXICA

Utilitzar vocabulari i simbologia específics de l’àmbit, fent una exposició clara i no repetitiva (ADEQUACIÓ I ESTIL)

CORRECCIÓ

Aplica les lleis que regeixen l’ortografia i la sintaxi i utilitza recursos per consultar dubtes i reparar errors

PRESENTACIÓ

Aplica les normes de presentació tant per als textos manuscrits com per als escrits amb l’ordinador

REVISIÓ

Autoavalua la qualitat del text, tant mentre s’escriu com al final de la tasca, i pren decisions per millorar-lo