Com és que només hi ha volcans a alguns llocs?

Com és que només hi ha volcans a alguns llocs?

Conxita Márquez, Teresa Pigrau i Neus Sanmartí. 

 

Els processos relacionats amb la formació de magmes s’expliquen dins del marc de la teoria de la tectònica de plaques. L’activitat volcànica, no es distribueix a l’atzar sobre la superfície del planeta sinó que es concentra majoritàriament al llarg de les vores de les plaques tectòniques. Tanmateix, trobem volcans en zones allunyades de les vores de placa, tant als continents com als oceans, cosa que indica que també és possible una fusió més localitzada. Aquest és el cas dels volcans de la Palma.

Si observem la distribució de volcans i terratrèmols al món coincideix majoritàriament amb algun límit de placa.

Serà necessari passar de la idea infantil d’una escorça de la Terra contínua a una altra en la qual ens la imaginem formada per parts (plaques) que es mouen, xoquen, s’enfonsen una sota l’altra…, i que aquest moviment causa que en determinants llocs es donin les condicions de temperatura i pressió que originen la formació del magma.

Els alumnes solen pensar, també, que només hi ha activitat volcànica a la superfície de la Terra però, en canvi, també n’hi ha sota el mar, i aquesta pot donar lloc a la formació d’illes.

Com es mouen les plaques tectòniques?

Les plaques estan fixes, suren, es mouen?. Fa 335 milions d´anys els continents estaven tots units. (Pangea, imatge dreta). Si actualment estan separats…. Per què és? 

Els alumnes poden reproduir els continents actuals amb cartolina o porexpan.  Devall hi posarem un paper doblegat per donar a entendre que les plaques suren sobre l’Astenosfera (una substància fluïda i plàstica).

  1. Unirem els continents imitant la formació de Pangea.
  2.  Què va passar quan l´Astenosfera es va moure?