Rúbrica de la dimensió conceptual

Rúbrica de la dimensió conceptual

Neus Sanmartí. Teresa Pigrau

Ús de conceptes i models teòrics científics i tècnics per descriure, explicar i predir fenòmens naturals

Capacitats

Criteris de realització
 
Criteris de resultats
Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

Interpretar i analitzar fets relacionats amb sistemes vius

Descriu l’estructura de sistemes vius (animals -també l’espècie humana-, plantes i fongs), i les relacions entre les parts a diferents escales (ecosistema, organisme, òrgans i cèl·lula)

Situa de manera pertinent un sistema viu en un entorn, n’identifica les seves parts, el treball que cadascuna d’elles en el marc d’una funció biològica, i les seves interrelacions.

Diferència entre nivells d’organització i els sap relacionar jeràrquicament. Pot ajudar els companys a fer-ho.

Situa de manera pertinent un sistema viu en un entorn, n’identifica les seves parts però no totes les interrelacions entre elles. En alguns casos, no relaciona coherentment cada part i el treball que fa en el marc d’una funció biològica.

Diferència entre nivells d’organització i sap relacionar jeràrquicament alguns d’ells.

Amb ajuda, situa de manera pertinent un sistema viu en un entorn, n’identifica les seves parts i les interrelacions entre elles. No relaciona coherentment cada part i el treball que fa en el marc d’una funció. Diferència nivells d’organització però no els sap relacionar jeràrquicament.

Nomena les parts d’un sistema viu aïlladament, sense diferenciar clarament les diverses funcions, ni les interrelacions entre elles. Ni amb ajuda diferència entre nivells d’organització.

Explica els canvis en els sistemes vius en base a les funcions biològiques de nutrició, reproducció i relació

Per explicar els canvis utilitza de manera pertinent i fent servir un vocabulari científic les idees de nutrició com a intercanvi de matèria i energia amb l’entorn, de reproducció com el naixement de nous éssers vius que reben informació de característiques dels progenitors (un o diferents), i de relació com a captació d’estímuls i emissió de respostes. Justifica la diversitat biològica com a maneres diferents de realitzar aquestes funcions, i explica els criteris de classificació.

Utilitza les idees de nutrició com a intercanvi de matèria amb l’entorn, però té dificultats per explicar l’intercanvi d’energia. Explica la reproducció com el naixement de nous éssers vius que s’assemblen als progenitors peroò sense diferenciar entre sexual o asexual. Reconeix que els sentits permeten captar estímuls i que el moviment és un tipus de resposta, però té dificultats en explicar mecanismes per relacionar estímuls i respostes. Identifica la diversitat biològica com a maneres diferents de realitzar algunes d’aquestes funcions, i explicita de manera pertinent alguns dels criteris de classificació. Tendeix fer-ho utilitzant un vocabulari quotidià.

Explica la idea de nutrició com a intercanvi de matèria amb l’entorn però no relaciona la respiració amb l’obtenció d’energia. En la reproducció reconeix que els animals vertebrats provenen de progenitors, però no tant en el cas d’altres tipus d’éssers vius. Amb ajuda pot explicar el funcionament dels sentits però no les interrelacions amb altres òrgans en el marc de la funció de relació. També amb ajuda, explicita de manera pertinent alguns criteris de classificació dels éssers vius.

Relaciona la nutrició únicament amb la ingestió d’aliments i la reproducció amb tenir fills. No explica fets que tenen a veure amb la funció de relació. Diferènciaels grans grups per classificar els éssers vius, però no en sap explicitar els criteris.

Prediu canvis en un sistema viu i justifica les causes de pertorbacions tenint en compte les entrades i sortides de matèria, energia i informació, i els factors que els limiten i que els afavoreixen

Identifica factors que afavoreixen o limiten el funcionament d’un sistema viu relacionats amb les entrades i sortides de matèria, energia i informació, a diferents nivells d’organització, i en funció d’ells prediu possibles canvis en el sistema o els explica (per ex. pertorbacions en el medi). Pot ajudar els companys, adaptant les formes d’explicar.

Identifica factors que afavoreixen o limiten el funcionament d’un sistema viu relacionats amb les entrades i sortides de matèria, energia i informació, però no interrelaciona nivells d’organització (per exemple, el cel·lular o micro amb el de l’organisme). Fa prediccions de canvis però les explicacions que dóna son incompletes.

Amb ajuda, identifica factors que afavoreixen o limiten el funcionament d’un sistema viu i pot fer alguna predicció però no relaciona possibles causes i conseqüències en un canvi.

Identifica algun factor que afavoreix o limita el funcionament d’un sistema viu però ni amb ajuda pot fer prediccions ni explicar canvis.

Interpretar i analitzar fets relacionats amb sistemes químics

Descriu l’estructura, la composició i propietats de diferents materials (aigua, aire, metalls…)

Diferència en un objecte el(s) material(s) que el formen, les seves parts i com estan distribuïdes de forma pertinent. Reconeix si un material és una mescla de substàncies o no, i un mateix material tot i observar-lo en estats o formes diverses.

Per a cada substància identifica propietats, tant les generals (massa, volum, temperatura) com les característiques i, sempre que es pot, les sap mesurar amb precisió a partir de procediments donis i utilitzant les unitats adequades. Pot identificar substàncies pensant en les seves propietats. Imagina un material per dins (escala micro), utilitzant algun sistema de representació abstracte que explica coherentment les seves propietats i l’estat. Pot ajudar els companys a fer-ho.

Diferència en un objecte el(s) material(s) que el formen, les seves parts i com estan distribuïdes de forma pertinent. Amb ajuda, reconeix si són una mescla de substàncies o no i si és el mateix material tot i observar-lo en estats o formes diverses. Identifica propietats de les substàncies, però no diferència si són generals o característiques. Sap mesurar propietats, però ho fa sense precisió. Imagina un material per dins (escala micro) utilitzant sistemes de representació que inclouen el dibuix de l’objecte o antropomorfes, però que expliquen coherentment les seves propietats i l’estat.

Diferencia en un objecte material(s) que el formen, parts i com estan distribuïdes, però no de forma completa. Diferència mescles de substàncies pures, si els components es veuen a ull nu. En el cas de l’aigua reconeix que és una substància tot i observar-la en estats diferents, però no en altres materials. Identifica propietats de les substàncies però no sap distingir-ne a partir d’elles. Dóna resultats d’una mesura no vàlids i no s’ho qüestiona. Les seves representacions a nivell micro es limiten a dibuixar l’objecte i parts dins d’ell, però no tenen en compte aspectes com l’ordre, la distància o el moviment.

Amb ajuda, reconeix en un objecte material(s) que el formen, parts i com estan distribuïdes, però no de forma completa. No diferència mescles de substàncies pures, ni reconeix una mateixa substància en estats diferents. Només identifica propietats a partir d’utilitzar els sentits. Per mesurar necessita ajuda i no és capaç d’imaginar la matèria per dins.

Identifica i explica canvis en les substàncies en funció de les diferències entre l’estat inicial i final, tenint en compte les accions fetes perquè el sistema canviï

En un canvi en un(s) material(s) descriu l’estat inicial i l’estat final tenint en compte variables o aspectes ben diversos, relacionats tant amb el que canvia com amb el que es conserva, i ho fa amb precisió i utilitzant vocabulari científic. 

Identifica les accions que es fan (barrejar, escalfar, colpejar, prémer fregar, il·luminar…) per provocar els canvis, els tipus de canvis i algunes de les seves característiques.

Separa substàncies que formen part d’una mescla utilitzant les tècniques idònies, aplicant adequadament el procediment. 

Justifica la selecció de les tècniques en funció de les propietats dels components de la mescla.

Pot ajudar els companys en aquestes tasques.

En un canvi en un(s) material(s) descriu l’estat inicial i l’estat final tenint en compte algunes variables o aspectes observables, però amb poca precisió i tendint a utilitzar un vocabulari quotidià.

 

Identifica les accions que es fan per provocar els canvis però no les caracteritza amb precisió. Separa substàncies que formen part d’una mescla utilitzant les tècniques idònies però aplicant el procediment sense cura. Justifica la selecció de les tècniques en funció de les propietats dels components de la mescla.

Amb ajuda, descriu l’estat inicial i l’estat final d’un canvi, però identificant variables o aspectes sensorials, i ho fa amb poca precisió i tendint a utilitzar un llenguatge quotidià.

Amb ajuda, identifica accions que fa per provocar els canvis, però les expressa sense precisió.

Separa substàncies que formen part d’una mescla utilitzant algunes tècniques senzilles (filtrar, imantar, evaporar…) i sense cura. Si se l’ajuda, les relaciona amb les propietats dels components de la mescla.

Descriu alguna característica dels estats inicials i final d’un canvi, però són poc significatives per caracteritzar-lo.

Amb ajuda, observa accions que fa per provocar els canvis però no les sap expressar de forma entenadora.

En grup i seguint un protocol ben especificat pot separar substàncies que formen part d’una mescla utilitzant algunes tècniques senzilles però ni amb ajut pot relacionar-les amb les propietats dels components de la mescla.

Prediu canvis i justifica les seves causes tenint en compte les interaccions entre substàncies i què és el que promou el canvi

Al fer interaccionar dues substàncies preveu quins canvis es poden produir i ho justifica en funció de propietats de les substàncies i de l’energia que entra en el sistema i que en surt, i ho fa de manera pertinent i completa.

Justifica perquè un canvi passa d’una determinada manera tenint en compte possibles factors com la temperatura, la pressió o les interaccions entre parts del sistema, i ho fa de manera pertinent i completa.

Preveu canvis que es poden produir i, amb ajuda, els justifica de manera pertinent en funció de propietats de les substàncies i de l’energia que entra en el sistema i que en surt.

Amb ajuda, justifica perquè un canvi passa d’una determinada manera tenint en compte possibles factors i ho fa de manera pertinent, però no sempre completa.

Preveu canvis que es poden produir a partir de establir analogies amb fets coneguts, però no els justifica.

Per justificar perquè un canvi passa d’una determinada manera té en compte només un dels factors possibles.

Preveu què pot passar en canvis dels que en té experiència, però no en d’altres que no coneix.

Relaciona com passa un canvi amb algun factor, però no sap justificar-ho de manera coherent.

Interpretar i analitzar fets relacionats amb sistemes físics

Descriu les parts i l’estructura de sistemes físics (màquines, òptics, elèctrics)

Diferencia en un sistema físic les parts o components i com estan distribuïdes, i sap dibuixar-lo de forma pertinent.

Identifica propietats dels materials que els conformen, tant les generals (massa, volum, temperatura) com les característiques (transparència, aïllant o conductor…) i, sempre que es pot, les sap mesurar amb precisió a partir de procediments idonis i utilitzant les unitats adequades. Pot ajudar els companys a fer-ho.

Diferencia en un sistema físic les parts o components principals i com estan distribuïdes, i sap dibuixar-lo de forma pertinent. Amb ajuda identifica propietats dels materials que els conformen, tant les generals (massa, volum, temperatura) com les característiques (transparència, aïllant o conductor…). Sap mesurar propietats, però ho fa sense precisió.

Diferencia parts o components d’un sistema físic i com estan distribuïts, però no de forma completa. Amb ajuda identifica propietats característiques dels materials i no tant les generals.

Dóna resultats d’una mesura no vàlids i no s’ho qüestiona.

Amb ajuda, reconeix parts o components d’un sistema físic i com estan distribuïts, però no de forma completa. Només identifica propietats a partir d’utilitzar els sentits. Per mesurar necessita ajuda.

Identifica i explica canvis físics (d’estat, de moviment, de posició, de temperatura, de pressió…) en funció de les diferències entre l’estat inicial i final, tenint en compte les accions fetes perquè el sistema canvii

En un canvi observat en un sistema físic descriu l’estat inicial i l’estat final tenint en compte variables o aspectes ben diversos, relacionats tant amb el que canvia com amb el què es conserva, i ho fa amb presició i utilitzant vocabulari científic. Per descriure moviments els situa en l’espai i en el temps.

Identifica les accions que es fan (escalfar, colpejar, prémer, fregar, il·luminar, imantar…) per provocar els canvis i alguns dels seus efectes.

Pot ajudar els companys en aquestes tasques.

En un canvi observat en un sistema físic descriu l’estat inicial i l’estat final tenint en compte algunes variables o aspectes observables, però amb poca precisió i tendint a utilitzar un vocabulari quotidià.

Identifica les accions que es fan per provocar els canvis i efectes, però a vegades confon causes i efectes.

Amb ajuda, descriu l’estat inicial i l’estat final d’un canvi, però identificant variables o aspectes sensorials, i ho fa amb poca precisió i tendint a utilitzar un vocabulari quotidià.

Amb ajuda, identifica accions que fa per provocar els canvis i algun efecte.

Descriu alguna característica dels estats inicial i final d’un canvi, però són poc significatives per caracteritzar-lo.

Amb ajuda, observa accions que fa per provocar els canvis i algun efecte, però no les sap expressar de forma entenedora.

Prediu els efectes i justifica les causes dels canvis físics tenint en compte les interaccions entre les parts (les forces), i/o les transferències d’energia

Al fer alguna acció sobre els objectes o màquines preveu quins canvis es poden produir i ho justifica en funció de les característiques dels mecanismes i de l’energia que entra en el sistema i que en surt, i ho fa de manera pertinent i completa.

Justifica perquè un canvi passa d’una determinada manera tenint en compte possibles factors com les forces que intervenen (estirades o empentes), la seva direcció, sentit o intensitat, l’energia que es transfereix i com es degrada tot i que es conserva, les interaccions entre parts del sistema (engranatges…), i ho fa de manera pertinent i completa.

Preveu canvis que es poden produir i, amb ajuda, els justifica de manera pertinent en funció de les característiques dels mecanismes i de l’energia que entra en el sistema i que en surt.

Amb ajuda, justifica perquè un canvi passa d’una determinada manera tenint en compte possibles factors, però no sempre els interrelaciona de manera adequada.

Preveu canvis que es poden produir a partir de establir analogies amb fets coneguts, però no els justifica.

Per justificar perquè un canvi passa d’una determinada manera té en compte només un dels factors possibles.

Preveu què pot passar en canvis dels que en té experiència, però en d’altres que no coneix.

Relaciona com passa un canvi amb algun factor, però no sap justificar-ho de manera coherent.

Interpretar i analitzar fets relacionats amb sistemes físics

Descriu l’estructura del Sistema Solar i del sistema Terra i els seus embolcalls (hidrosfera, atmosfera, biosfera i geosfera), i les relacions entre les parts

Identifica els principals components del sistema solar i del sistema terra, les seves característiques, com estan distribuïts, com els mouen i com s’interrelacionen, i ho fa de manera sintètica i utilitzant el vocabulari científic.

Interpreta i dibuixa esquemes del Sistema Solar, de l’estructura interna de la Terra (explicitant que el seu interior és calent), i dels seus embolcalls, i ho fa de forma pertinent.

Identifica, utilitzant claus dicotòmiques, compara i classifica roques i minerals, atenent al seu origen, forma dels cristalls, propietats físiques i químiques i, en alguns casos, la seva composició. Les situa en un paisatge (en l’espai).

Identifica els principals components del sistema solar i del sistema terra, les seves característiques, com estan distribuïts, com es mouen, però té dificultats per explicar de maner autònoma com s’interrelacionen.

Interpreta esquemes del Sistema Solar, de l’estructura interna de la Terra i dels seus embolcalls però sol no els situa de forma pertinent.

Amb ajuda, i utilitzant criteris donats, identifica, compara i classifica roques i minerals atenent al seu origen, forma dels cristalls i propietats físiques i químiques. Les situa en el paisatge.

Amb ajuda identifica els principals components des sistema solar i del sistema terra, les seves característiques, com estan distribuïts, com es mouen i com s’interrelacionen, encara que tot sovint els confon.

Amb ajuda interpreta esquemes del Sistema Solar, de l’estructura interna de la Terra i dels seus embolcalls però no els dibuixa autònomament de forma pertinent.

Amb ajuda i utilitzant criteris donats, identifica, compara i classifica algunes roques i minerals, atenent al seu origen i a alguna propietat física i/o químic

Identifica alguns components del sistema solar i les seves característiques però no els situa a l’espai ni reconeix com s’interrelacionen.

Amb ajuda interpreta esquemes del Sistema Solar simples i només dibuixa esquemes del sistema sol-terra-lluna.

Amb ajuda identifica, compara i classifica algunes roques i minerals, atenent a propietats que s’observen a ull nu.

Identifica i explica canvis (dia-nit, ombres, estacions, meteorològics, terratrèmols, surgències d’aigua, erosió…)

Explica observacions astronòmiques a partir de representar les relacions entre components del sistema solar de forma pertinent.

Explica observacions de canvis meteorològics, en el relleu i en els materials terrestres (roques), a partir d’identificar causes del canvi (una varietat d’agents interns o externs) i de tenir en compte el temps.

Identifica processos-clau del cicle de les roques i de l’aigua (a la natura i a la ciutat).

Explica i representa autònomament algunes observacions astronòmiques (dia-nit, ombres, eclipsis) i, en grup, altres mñes complexes.

Explica observacions de canvis meteorològics, en el relleu i en materials terrestres (roques) a partir d’identificar, amb ajuda, alguna causa del canvi (agents interns o externs).

Identifica processos-clau de l’aigua (a la natura i a la ciutat) i, amb ajuda, del de les roques.

Amb ajuda explica i representa algunes observacions astronòmiques (dia-nit, ombres i eclipsis).

Identifica alguns fenòmens meteorològics (formació de núvols, pluja…) i amb ajuda els explica en funció dels canvis d’estat.

Explica canvis en el relleu terrestre, a partir d’identificar algun agent extern com l’aigua o l’aire, i algun fenòmen intern com els terratrèmols i volcans.

Identifica processos-clau del cicle de l’aigua a la natura.

Amb ajuda explica i representa algunes observacions astronòmiques com dia-nit i ombres, sense incidir com canvien al llarg del dia.

​Amb ajuda explica observaicons meteorològiques simples (per ex. degudes a l’evaporació però no a la condensació) i de canvis en el relleu terrestre, a partir d’identificar com agents externs com l’aigua o l’aire.

Identifica processos-clau del cicle de l’aigua a la natura, però no tanca el cicle.

Justifica canvis tenint en compte causes relacionades amb les interaccions entre les parts i la transferència d’energia

Justifica observacions astronòmiques tenint en compte els diferents moviments dels astres, la seva situació relativa entre ells, la inclinació de l’eix de la terra respecte el del sol i/o la força de gravetat.

Justifica canvis en el relleu de la terra com a interacció entre agents interns o externs, que tenen com a causa la calor (del sol o interna) i la gravetat. Uilitza amb coherència idees de la teoria de la tectònica de plaques per interpretar alguns fets.

Justifica la historia d’una determinada roca tenint en compte les condicions en què es va formar i els canvis que ha exprimentat posteriorment.

Justifica observacions astronòmiques tenint en compte els diferents moviments dels astres, la situació relativa entre ells i amb ajuda, la inclinació de l’eix de la terra respecte el del sol.

Justifica canvis en el relleu de la terra com a interacció entre agents interns o externs, que tenen com a causa la calor (del sol o interna) o la gravetat.

Amb ajuda, justifica la historia d’una determinada roca tenint en compte les condicions en què es va formar i els canvis que ha experimentat posteriorment.

Amb ajuda justifica observacions astronòmiques tenint en compte els diferents moviments dels astres i la situació relativa entre ells.

Amb ajuda justifica canvis en el relleu de la terra com a interacció entre agents interns o externs, que tenen com a causa la calor (del sol o interna) o la gravetat.

Amb ajuda, justifica la historia d’una determinada roca en funció del seu origen i tenint en compte els canvis que pot haver experimentat posteriorment al llarg del temps.

Amb ajuda, justifica característiqueobservacions astronòmiques senzilles tenint en compte moviments dels astres.

Amb ajuda justifica alguns fenòmens que provoquen canvis en el relleu extern per la força que exerceix l’aire o l’aigua.

Amb ajuda, justifica característiques d’una determinada roca (un conglomerat, un còdol…) tenint en compte canvis que pot haver experimentat al llarg del temps.

Descarrega't la rúbrica en PDF

Clica sobre la imatge si la vols descarregar