Seqüenciació de la dimensió metodològica al llarg de l’escolaritat

Teresa Pigrau. Neus Sanmartí

Els nens i nenes, des de ben petits, haurien de treballar les ciències a partir d’una metodologia en la qual la indagació fos una de les estratègies bàsiques d’aprenentatge. Per tant, hauran d’anar desenvolupant, poc a poc, les diferents capacitats que possibiliten ser competent a l’indagar i això comporta que a cada nivell educatiu es vagi aprofundint en els aspectes que les caracteritzen.

1r estadi

Comencen a respondre les qüestions que es formulen sobre objectes i fets propers, a partir d’explorar i fer observacions utilitzant els sentits. També comencen a reconèixer que hi ha unes preguntes i respostes millor que d’altres i s’inicien en fer observacions sistemàtiques, en descriure-les, en fer comparacions i classificacions, i en identificar canvis.

Per a observar ho fan a ull nu o utilitzant la lupa de mà i comencen a reconèixer alguna regularitat (en les formes, en característiques dels organismes vius, en propietats dels materials, en canvis -com el dia i la nit-, etc.).

Conversen sobre les observacions realitzades i comparteixen les seves idees verbalment, amb gestos i utilitzant el dibuix. A més precisen maneres de parlar dels fets i d’explicar-los utilitzant un llenguatge científic apropiat per l’edat (per exemple, el sucre no es “desfà” sinó que es fon –canvia d’estat- o es dissol –es dispersa en l’aigua-, dos fets ben diferents). Per tant, caldrà afavorir que tant les preguntes com les respostes siguin coherents amb les seves observacions i vagin deixant de banda les que són “màgiques”, tot escoltant-se, comparant i col·laborant en la recollida de dades o en l’elaboració de maquetes, pòsters o en d’altres activitats i produccions.

2n estadi

Continuen plantejant preguntes sobre fets i objectes familiars, i pensen maneres de respondre-les a partir de fer prediccions. S’interessen especialment per com s’obtenen els objectes, els aliments, les màquines…, del seu univers proper. Comencen a participar en diferents investigacions guiades, tenint cura d’algun ésser viu, mantenint aquaris o terraris, manipulant materials, proposant idees i accedint a fonts d’informació (fotos, vídeos…). Identifiquen, al menys, una variable. Reconeixen noves regularitats (en la dentició, entre fulles, en la reversibilitat dels canvis d’estat, en diferents moviments…) i relacions entre accions i efectes.

Comencen a utilitzar instruments com la lupa binocular, la balança, el cronòmetre, el termòmetre i la màquina fotogràfica per recollir dades. Mesuren aplicant unitats arbitràries (dits, mans, monedes…) i també, si en disposen, amb l’ajuda de tecnologies digitals (sensors). Ordenen les dades i informacions recollides per mitjà de dibuixos i taules.

Comparen oralment les seves observacions amb les dels altres i amb les prediccions fetes, i a més utilitzen el dibuix, el llenguatge corporal i les maquetes per comunicar les seves idees.

3r estadi

Amb ajuda, comencen a identificar preguntes que poden ser investigables científicament i fan prediccions del que pot passar en funció dels coneixements que ja tenen. Identifiquen diverses variables, proposen hipòtesis senzilles i suggereixen camins per planificar i realitzar investigacions per donar-hi resposta.

Utilitzen la brúixolainstruments per mesurar -cinta mètrica, balança, provetes, dinamòmetre i termòmetre-, i d’altres estris i materials de laboratori (per exemple, per fer disseccions) aplicant normes de seguretat i fent-ne un ús sostenible. Construeixen taules gràfics de barres per representar dades i identificar regularitats i tendències.

Comparen els resultats obtinguts i informacions recollides amb les seves prediccions i suggereixen possibles raons per explicar els resultats relacionant algunes causes i conseqüències. Representen i comuniquen les seves idees i conclusions a partir de diagrames, maquetes i informes senzills, utilitzant eines TIC. Treballen de manera cooperativa, s’autoavaluen i reconeixen en què poden millorar.

4t estadi

Els alumnes plantegen preguntes per resoldre problemes pràctics o per orientar una investigació científica i prediuen possibles resultats que poden trobar. Amb ajuda, decideixen quines variables fixen i quines han de variar, i planifiquen un mètode aplicable per obtenir bones provesCerquen informació, utilitzant fonts com Internet i llibres i, amb ajuda, l‘analitzen críticament per concloure sobre la seva rellevància científica.

Comencen a utilitzar el microscopi, i mesuren i recullen dades acuradament, utilitzant tecnologies digitals apropiades si en disposen. Actuen de manera sostenible ambientalment, apliquen les normes de seguretat acordades i identifiquen riscos potencials. Construeixen una varietat de representacions incloent taules i gràfics de diversos tipus per representar i descriure observacions, regularitats i relacions entre dades, fent servir també les TIC.

Utilitzen evidències per argumentar si els resultats obtinguts confirmen les prediccions o hipòtesis plantejades i diferencien una observació d’una inferència. Comuniquen idees, explicacions i processos realitzant informes que inclouen una varietat de recursos multimodalsjustificant teòricament les conclusions que expressen. Cooperen en la realització del procés d’indagació, es coavaluen i es regulen suggerint i argumentant possibles millores tant en la metodologia aplicada com en el seu procés d’aprenentatge.