Rúbriques per avaluar el treball cooperatiu (l’individual i el de grup)

Rúbriques per avaluar el treball cooperatiu (l’individual i el de grup)

En l’avaluació del treball cooperatiu és difícil diferenciar entre l’avaluació de com treballa el grup i la de l’aportació de cadascú al treball col·lectiu. Convé diferenciar-ho i, si s’utilitza per acreditar aprenentatges, la qualificació com a grup hauria de ser igual per a tots els components, mentre que la individual possibilita diferenciar l’aportació de cada membre. 

Imatge: Gever Tulley

Aquestes dues rúbriques, elaborades per docents, poden ser un referent a partir del qual, consensuar amb l’alumnat de cada grup classe les que siguin més adients en funció dels aspectes treballats i de l’edat. Per tant, caldrà que el redactat sigui entenedor i possibiliti utilitzar-les per a la seva autoavaluació. 

També cal recordar que és important que en cada activitat s’avaluï, tant per regular com per qualificar, un o dos dels criteris de realització -els que s’hagin treballat de manera més específica, proporcionant idees i recursos per desenvolupar-lo de manera idònia-. Les dificultats s’han d’anar superant una a una. 

Rubrica per avaluar el treball cooperatiu (equip)

Capacitats

Criteris de realització
 
Criteris de resultats
Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

PARTICIPACIÓ

ORGANITZACIÓ

LLIURAMENT DEL TREBALL

QUALITAT DEL TREBALL

Rubrica per avaluar el treball cooperatiu (individual)

Capacitats

Criteris de realització
 
Criteris de resultats
Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

Contribució individual al treball de l’equip

Actitud en l’equip

Compliment de les responsabilitats (i càrrecs)

Gestió dels conflictes