Rúbriques per avaluar el treball cooperatiu (l’individual i el de grup)

En l’avaluació del treball cooperatiu és difícil diferenciar entre l’avaluació de com treballa el grup i la de l’aportació de cadascú al treball col·lectiu. Convé diferenciar-ho i, si s’utilitza per acreditar aprenentatges, la qualificació com a grup hauria de ser igual per a tots els components, mentre que la individual possibilita diferenciar l’aportació de cada membre. 

Aquestes dues rúbriques, elaborades per docents, poden ser un referent a partir del qual, consensuar amb l’alumnat de cada grup classe les que siguin més adients en funció dels aspectes treballats i de l’edat. Per tant, caldrà que el redactat sigui entenedor i possibiliti utilitzar-les per a la seva autoavaluació. 

També cal recordar que és important que en cada activitat s’avaluï, tant per regular com per qualificar, un o dos dels criteris de realització -els que s’hagin treballat de manera més específica, proporcionant idees i recursos per desenvolupar-lo de manera idònia-. Les dificultats s’han d’anar superant una a una. 

Imatge: Gever Tulley

Rubrica per avaluar el treball cooperatiu (equip)

Capacitats

Criteris de realització
 
Criteris de resultats
Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

PARTICIPACIÓ

Tots els components del grup aporten idees i les discuteixen, saben escoltar les propostes dels companys i contribueixen a resoldre les dificultats. 

Tots participen activament en la realització de la tasca, tot i que algun membre no aporta idees o participa en la discussió sobre com realitzar-la.

La majoria participa en la realització de la tasca, tot i que alguns membres ho fan sense interès.

Participen activament només un o dos dels components del grup i la resta fan altres coses i no aporten.

ORGANITZACIÓ

S’han repartit els rols i les tasques després de discutir com les faran i s’ajuden quan algun dels membres té dificultats. 

Cada component del grup té un rol assignat que han distribuït després de parlar sobre la millor manera de fer la tasca, tot i que després no s’ajuden prou en la seva realització.

Es distribueixen els rols i les tasques, i cadascú treballa de manera independent sense ajudar els companys (divisió del treball).

A l’equip li costa organitzar-se i al final decideixen els rols i què faran sense discutir-ho.

LLIURAMENT DEL TREBALL

Han estat responsables en la realització i lliurament de les tasques parcials i final, que han revisat abans de donar-les per acabades.

Lliuren la majoria de les tasques parcials els dies previstos i també el treball final, tot i que no totes han estat ben revisades.

Lliuren el treball final el dia que pertoca, tot i que l’han fet a darrera hora i no està ben revisat.

Lliuren el treball tard, i el format no s’ajusta bé a la demanda.

QUALITAT DEL TREBALL

El treball és de molta qualitat, creatiu, original, coherent i ben presentat.

El treball té coherència però no totes les parts tenen un nivell de qualitat similar.

La qualitat del treball és desigual, i es nota que és més una suma de parts que no pas una veritable producció de l’equip.

El treball necessita d’una revisió a fons.

Rubrica per avaluar el treball cooperatiu (individual)

Capacitats

Criteris de realització
 
Criteris de resultats
Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

Contribució individual al treball de l’equip

Sempre proporciona idees útils a l’equip i també és capaç de reconèixer què aprèn de cada un dels seus companys.

Generalment proporciona idees útils a l’equip i sap explicitar què aporta, però té dificultats per reconèixer què aprèn dels altres.

Abans de fer el treball grupal pensa en les seves idees però té dificultats per explicitar quines poden ser útils al grup.

Tendeix a copiar idees dels altres i no pensa en què pot aportar a l’equip.

Actitud en l’equip

El seu treball s’orienta a que el treball col·lectiu sigui de qualitat a partir de la participació de tots els membres de l’equip. Sap animar els companys. 

El seu treball reflecteix que s’esforça a aconseguir que el treball col·lectiu sigui de qualitat, i fins i tot tendeix a assumir responsabilitats de companys perquè no confia que puguin realitzar bé les seves tasques.

Generalment té una actitud positiva cap al treball col·lectiu i intenta col·laborar i fer el que li demanen els companys.

Espera que els seus companys li diguin el que ha de fer, però sovint es despista i no compleix els seus compromisos.

Compliment de les responsabilitats (i càrrecs)

És capaç d’ajudar a companys a planificar com dur a terme el seu càrrec o responsabilitat. Promou la unió de l’equip procurant que entre to

Planifica com durà a terme el seu càrrec o responsabilitat, i la realitza adequadament.

Amb ajuda planifica com durà a terme el seu càrrec o responsabilitat, i intenta fer-la adequadament, però hi ha aspectes que no els considera importants o els oblida.

Accepta que té una responsabilitat però no preveu o planifica com dur-la a terme i s’oblida de realitzar tasques que li són pròpies.

Gestió dels conflictes

Es comunica amb els companys de manera proactiva, busca valorar les aportacions de tots i és capaç de generar un clima de diàleg i col·laboració en el gru

Planteja propostes constructives per resoldre els conflictes però si percep que els companys no les aplicaran, tendeix a pensar que és millor fer ell mateix les tasques dels altres.

Accepta les idees dels altres i pot plantejar alguna proposta constructiva però li costa entendre les causes del conflicte i no sempre és idònia.

Escolta poc als companys i sovint es manifesta agressiu o a la defensiva. Té dificultats per plantejar propostes constructives.