Rúbrica d’avaluació de l’expressió oral

Rúbrica d’avaluació de l’expressió oral

Neus Sanmartí

Per concretar els nivells d’assoliment, podem utilitzar una rúbrica, que, perquè sigui útil per millorar, cal redactar-la de manera que l’alumne pugui reconèixer els passos que ha de donar per anar avançant. 

Un llistat de criteris d’avaluació de realització resumeix què s’ha de tenir en compte per fer una bona exposició oral, però la rúbrica concreta, a més, els criteris de qualitat, és a dir, com saber a quin nivell s’estan aplicant i, consegüentment, què es podria fer per avançar assolint nivells més alts. Recordem que

La funció més important d’una rúbrica no és la de qualificar, sinó la d’orientar la planificació i possibilitar la revisió (l’autoavaluació i la coavaluació), tot promovent l’autonomia de l’aprenent (i així no dependre del retorn dels adults), tal com els mateixos alumnes expliquen quan afirmen que la rúbrica és un instrument que els ajuda a aprendre

No és fàcil elaborar una bona rúbrica i s’ha d’anar construint poc a poc, de manera consensuada i assegurant que tothom la pugui aplicar a l’anàlisi de les seves produccions. Molt sovint és suficient concretar només un dels nivells de qualitat, l’excel·lent o el mínim, com al següent exemple de rúbrica parcial (només inclou el nivell expert) per avaluar una exposició oral. Els criteris de realització haurien de resumir els que prèviament s’haguessin acordat al treballar-lo més específicament.

Aquí es pot veure un altre exemple de rúbrica parcial on s’han concretat dos nivells (satisfactori i excel·lent). 

Rúbrica parcial
Criteris d'avaluació de realització
Criteris d'avaluació de realització (nivell expert)

Organització i estructura

Introducció

Situa clarament de què parlarà i indica l’objectiu de l’exposició i les seves parts. Comença amb alguna fórmula de les apreses, aplicant-la de forma creativa. És suggerent, promou l’interès per escoltar i hi dedica el temps suficient.

Cos

Desglossa les idees principals, connectant-les adequadament.

Conclusió

Resumeix les idees-clau i acaba suaument, deixant una bona impressió al públic.

Contingut

Idees

Es diuen idees importants, que són correctes i ben explicades.

Lèxic

Empra termes idonis en relació a l’auditori.

Exemples i analogies

Utilitza exemples, anècdotes i analogies per fer entendre les idees i perquè sigui agradable escoltar-les.

Sintaxi

És apropiada l’estructura de les frases, són curtes i estan ben connectades.

Comunicació no-verbal

Posició del cos

Es mou amb naturalitat, dret i de cara al públic.

Mirada

El contacte visual amb el públic és permanent, tot i que de tant en tant pot consultar les seves notes

Gest

Els gestos són suaus, relacionats amb el que es diu i no repetitius.

Prosòdia

Volum

Tothom pot sentir el que es diu.

Entonació

Remarca les idees importants, modula la veu i fa pauses. Comunica interès i fins  i tot passió pel tema. 

Ritme

Parla amb una cadència idònia, ni massa de pressa, ni massa a poc a poc. 

Suport

Adequació.

Utilitza imatges adients I suficients perquè l’auditori segueixi el fil del discurs. 

Qualitat

Tant les imatges com les lletres es veuen bé. Manté una unitat d’estil al llarg de tota la presentació: tipus de lletra, colors, mides…

Rúbrica completa per avaluar l'expressió oral

Rúbrica per avaluar una exposició oral elaborada pel professor  Jordi Domènech (secundària). Es pot descarregar aquí.