El producte final

El producte final

Guida Al·lès, Teresa Pigrau, Neus Sanmartí, Núria Vilà

Els productes són les realitzacions on els alumnes expressen de manera creativa els resultats d´allò que han investigat i après. S’elaboren durant o al final d’una seqüència d’aprenentatge o d’un projecte. Poden ser individuals, d’equip o de grup classe. La seva finalitat és comunicar a una audiència més àmplia que el grup classe les conclusions del procés d’aprenentatge.

La qualitat del producte final està en funció del treball reflexiu previ que s’ha fet. Aquest treball reflexiu no es dóna quan el producte està deslligat del procés d’aprenentatge. En canvi, es dóna quan: 

  • Abans de fer el producte, els alumnes han reflexionat, organitzat,  i ESTRUCTURAT allò que han après (fase d’estructuració, veure gràfic).
  • Ho han comparat amb les idees inicials i han valorat el que han après. (Vegeu aquí com exemple, la Carpeta d’aprenentatge)
  • Ho han fet de manera individual i si és possible per escrit, atès que la paraula és una via privilegiada per fer visible el pensament. 

Els productes són formes de comunicar. Per tant, adopten la forma de diferents expressions: escrita, oral, digital, audiovisual, visual, plática, musical o corporal. És recomanable variar la tipologia de productes per tal de treballar les diferents expressions. 

Seguidament compartim un exemple de producte relacionat amb els volcans: 

A l’Institut Bitàcola  es va utilitzar l’expressió corporal per comunicar els coneixements després d’aprendre a treballar processos creatius grupals. Com podríem representar el que hem après sobre els volcans amb els nostres cossos?

El producte es pot avaluar però, generalment, no és l’important; l’objectiu educatiu d’un projecte no és fer un producte excel·lent, sinó assolir aprenentatges de qualitat  durant la realització del projecte. Les activitats que es duen a terme han de possibilitar que els aprenentatges que es van generant siguin transferibles, és a dir, aplicables en d’altres situacions i no només per elaborar un sol producte final. El producte final d’un procés d’aprenentatge, sempre que es pugui, hauria d’estar relacionat amb la realització d’alguna acció en l’entorn proper.