Volcans

Volcans
Idees per treballar

Les idees bàsiques per treballar

Idees per revisar

Les idees habituals de l'alumnat per revisar

"Bones" preguntes

Possibles bones preguntes que ajudin a la construcció d'aquestes idees

Idees per treballar

Els volcans donen lloc a canvis sobtats en el paisatge. Al llarg de la història, l’origen dels volcans s’ha explicat amb diferents teories que habitualment coincideixen amb explicacions que donen els infants. La visió científica actual no és intuïtiva i, per tant, requereix plantejar tot un procés de reconstrucció de les idees prèvies.

Idees per revisar

Tots els infants identifiquen sense problemes que un volcà expulsa lava, però creuen que  és un material que es crema fàcilment i que està a un dipòsit al centre de la Terra. Per això, les preguntes que és important ajudar a respondre poden ser les següents.

"Bones preguntes" i activitats
Què és la lava?

Passant de la idea de pensar que és una material que es crema fàcilment i que existeix a uns llocs concrets, a entendre-la com a roques foses o magma. Quan surt a la superfície en estat líquid en diem lava, però també hi ha altres productes volcànics.

D'on prové la calor?

Repensant la idea que tot el seu origen prové de la que hi havia a l’inici de la formació del planeta. Pot ser interessant reconèixer que quan ens freguem les mans notem que la temperatura augmenta. Lligada a aquesta última idea, una altra de les que cal transformar és que la fusió d'un material només depèn de la temperatura ja que aquesta depèn també de la pressió.

On i com s'ha format la lava?

Passant de la idea que el magma és un material que està en un dipòsit central localitzat al centre de la Terra i que es va omplint degut a una combustió interna de materials diversos -idea que expressen habitualment els alumnes-, sinó que es forma en llocs concrets no lluny de la superfície de la terra, on hi ha unes condicions que promouen canvis en la temperatura i la pressió, i que són els que comporten que les roques es fonguin. En aquest sentit, cal que l'alumne posi en dubte la idea que un material dins de la Terra es pugui cremar, donat que és molt difícil que hi hagi oxigen perquè es pugui produir aquesta combustió. Aquesta idea, que també va ser compartida per científics abans del segle XIX, es va començar a posar en dubte quan en el camp de la química es va comprovar que perquè hi hagi una combustió es necessita oxigen.

Com és que es troben a uns llocs i no d’altres?

Passant de la idea d’una escorça de la Terra contínua a una altra en la qual ens la imaginem formada per parts (plaques) que es mouen, xoquen, s’enfonsen una sota l’altra..., i que aquest moviment causa que en determinants llocs es donin les condicions de temperatura i pressió que originen la formació del magma. Els alumnes solen pensar, també, que només hi ha activitat volcànica a la superfície de la Terra però, en canvi, també n'hi ha sota el mar, i aquesta pot donar lloc a la formació d’illes.

Com és que surt a la superfície de la Terra?" o "què provoca les erupcions?

Passant de la idea simple que hi ha dipòsits permanents de magma al centre de la Terra i que a aquests només els cal trobar un camí, a conèixer que en determinats llocs de la litosfera, les roques es van fonent i alguns dels components s’evaporen, de manera que quan hi ha molts gasos, la pressió és molt alta i és aleshores quan el magma surt a l’exterior per diferents llocs de l’escorça (és com quan una crispeta explota a l’escalfar-la). Foto: CESIRE-CDEC. Simulació d´una explosió volcànica.

Canvis en el paisatge

Canvis en el paisatge
Idees per treballar

La Terra que habitem és un planeta que canvia al llarg del temps. Canvien els materials que la formen i també  les espècies que hi viuen. Hi ha canvis ràpids i n’hi ha de lentíssims. Hi ha canvis radicals i d’altres de subtils. N’hi ha de previsibles i de sorprenents. Canvis devastadors i canvis que podem arribar a controlar.

Zona volcànica de La Garrotxa

Els éssers vius intenten aprofitar els canvis i provocar‐los, controlar‐los o evitar‐los d’acord als seus interessos. Els humans també, i la ciència ens ajuda a fer‐ho amb una gran eficàcia, que implica també una gran responsabilitat.

El model de canvi geològic és el que dóna més sentit a la Geologia, ja que n’engloba molts altres, que són casos concrets d’aquest canvi. Si l’alumnat és capaç de considerar que els materials terrestres s’originen i canvien constantment (encara que quasi sempre molt lentament), que hi ha canvi però també conservació i que la matèria segueix un cicle, que tot canvi requereix energia, que els canvis poden provocar un impacte en el medi, etc… estan aplicant el model de canvi geològic i això els permet explicar i predir un conjunt de fenòmens.

Idees clau del model de canvi geològic

(Adaptació de Pedrinaci, 2003)

Canvis deguts a processos externs
Canvis deguts a dinàmiques internes

La superfície de la Terra canvia contínuament. La dinàmica de canvi dels materials que formen la superfície de la terra, s’inicia amb la meteorització que els esmicola, continua amb l’erosió que els separa i finalment es transporten. L’energia que provoca aquests canvis prové inicialment del Sol i de l’energia potencial deguda a la força de la gravetat. Un dels productes generats en aquests processos és el sòl.

Processos externs de la Terra

Clica per saber-ne més

El sòl

Clica per saber-ne més

La Terra és un planeta actiu. Els terratrèmols i els volcans són les principals manifestacions d’aquesta activitat. L’explicació de la seva localització, distribució i origen es relaciona amb el fet que l’escorça és discontínua i a la energia interna de la Terra.  

Volcans

Clica per saber-ne més

Terratrèmols

Clica per saber-ne més

Plaques tectòniques

Clica per saber-ne més