Experiència d’elaboració de rúbriques de gèneres discursius

Experiència d’elaboració de rúbriques de gèneres discursius

Neus Sanmartí, Guida Al·lès i Núria Vilà

Procés d'elaboració de les rúbriques

Les rúbriques que es poden consultar a continuació són el resultat d’un procés duit a terme a l´IES Badia del Vallès, del qual destaquem els acords del Claustre i la priorització de gèneres per nivells.

L’aplicació dels diferents gèneres a l’aula convé contextualitzar-la en situacions el més semblants possibles a la vida real on, de manera inevitable, es donarà una barreja de gèneres. Una narració inclourà descripcions, una argumentació, justificacions, etc. D´altra banda, una descripció tindrà un procediment diferent si és una descripció-definició per a ciències o fem la descripció d’un paisatge o d’una persona.  Per això parlem de models descriptius.

Així i tot, es fa necessari arribar a acords de Claustre pel que fa a l’aprenentatge de les estructures bàsiques que conformen les habilitats cognitivo-lingüístiques de l’alumnat, o sigui, les habilitats que ens permeten emprar el llenguatge per organitzar el pensament. 

ACORDS DE CLAUSTRE

GÈNERES PRIORITZATS PER NIVELLS

1r ESO

DESCRIPCIONS

DEFINICIONS

2n ESO

NARRACIONS

INSTRUCCIONS

3r ESO
4t ESO

JUSTIFICACIONS

En conclusió, si el procés per acordar una rúbrica és lent (en aquest cas tot un curs, amb la implicació de tot el professorat), també ho és el procés de validació i aplicació a l’aula. El fet d’aplicar les eines d’avaluació a totes les àrees i durant tot el curs va donar significat al projecte i va impulsar la reflexió i el treball pas a pas. No és viable aprendre  a  elaborar textos d’un sol gènere en una setmana ni en un mes, i molt menys aplicar alhora eines d’avaluació i coavaluació. L’escriptura va lligada al pensament. Pensar requereix respectar l’alumne i concedir-li el temps necessari per assumir i gaudir del procés. En aquest cas, és adequat parlar de currículum en espiral de manera que els coneixements nous connectin amb els anteriors i configurin el pòsit que els permeti avançar.

Definicions

PROCÉS D'ELABORACIÓ I RÚBRICA

Rúbrica d’expressió escrita

Rúbrica d’expressió escrita

De cicle mitjà fins ESO.

Neus Sanmartí. Àngels Prat i Pla. Teresa Pigrau. Guida Al·lès. 

Capacitats

Criteris de realització
 
Criteris de resultats
Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

PLANIFICACIÓ

Planificació

Selecciona si escriurà manualment o amb l’ordinador i elabora un esquema sintetitzador del contingut que vol exposar en el text i de la manera com es vol comunicar

ADEQÜACIÓ

El tipus de text té en compte el context comunicatiu (premsa, acadèmic, literari, informal (grup classe, professorat, dossier personal, internet), i es correspon a la intenció: descriure, resumir, exposar, argumentar, convèncer…

COHERÈNCIA

Estructura les idees al llarg del text i organitza el discurs de manera que és comprensible per als lectors

COHESIÓ

Aplica els elements gramaticals per relacionar frases i paràgrafs entre sí, i evitar redundàncies gramaticals i repeticions lèxiques

CORRECCIÓ LÈXICA

Utilitza un vocabulari ampli, específic en relació a l’àrea de coneixement i amb recursos expressius diversos

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA I MORFOSINTÀCTICA

Aplica les lleis que regeixen l’ortografia i la sintaxi i utilitza recursos per consultar dubtes i reparar errors

PRESENTACIÓ

Aplica les normes de presentació tant per als textos manuscrits com per als escrits amb l’ordinador

REVISIÓ

Autoavalua la qualitat del text, tant mentre s’escriu com al final de la tasca, i pren decisions per millorar-lo

Descarrega't la rúbrica en PDF

Clica sobre la imatge si la vols descarregar

Rúbrica de comprensió lectora de cicle mitjà a ESO

Rúbrica de comprensió lectora de cicle mitjà a ESO

Guida Al·lès. Àngels Prat i Pla. Neus Sanmartí

Capacitats

Criteris de realització
 
Criteris de resultats
Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

ABANS DE LLEGIR.
Activació dels propòsits i coneixements previs per accedir, prevalorar i recuperar informació, fent atenció a indicis visuals o a petits fragments.
Activació dels propòsits i dels coneixements previs.

Activació dels propòsits: per a què el llegeixo? Quin interès té per a mi? Què espero trobar-hi? Coneixements previs del tema. Tipus de text: què en sé? Deu tenir relació amb algun altre tema?

Prevaloració i recuperació d’informació

Primera idea a través d’una escombrada visual, fixant-se en indicis com la relació imatge-text: de que tractarà?, què hi aprendré?.

Localització de la informació rellevant per fer-se una idea de la fiabilitat global del text (està actualitzat? Es basa en bones fonts? Quina és la trajectòria de l’autor?), i de la finalitat (educativa, comercial, divulgativa o científica), intencionalitat (persuadir, informar, explicar, entretenir, argumentar…) i rellevància (respon als meus propòsits?

DURANT I DESPRÉS DE LA LECTURA. Processament de la informació.
INTERPRETACIÓ
Comprensió interpretativa (o inferencial)

El lector és capaç de construir nous significats a partir dels coneixements i experiències que cadascú té guardats a la memòria a llarg termini.

Hi ha una progressió en l’aplicació d’estratègies rendibles en l’accés al significat, des de les més bàsiques (descodificació utilitzant coneixements de la llengua) a les més complexes, en les quals les inferències de tot tipus ajuden a interpretar el text i trobar-hi un sentit personal.

Velocitat i expressió

Llegir sempre implica comprendre. Segons habilitats i capacitats personals, la velocitat canvia.

L’alternança de lectura en veu alta o baixa, sol o en grup, prepara l’alumne a formar-se com a lector expert.

SÍNTESI I INTEGRACIÓ DE LES IDEES PRINCIPALS
Síntesi i integració

Ús de diferents materials en la recerca d’informació, llibres, apunts, conferències, Internet, i de diferents procedències. Comporta: 

Capacitat de seleccionar informació rellevant. 

Capacitat per reformular  aquesta informació més sintèticament generalitzar. 

Capacitat per construir un text personal que respongui a les intencions de la recerca.

REFLEXIÓ, CONNEXIÓ I METACOGNICIÓ
Reflexió i connexió

Tant en textos de treball com literaris o narracions, sap llegir més enllà de les línies, o sigui, connectar la lectura  amb altres lectures, sabers o experiències. A partir del contrast entre el que sabia i el que li aporta el nou text, comprova les seves prediccions inicials, es formula preguntes per aclarir dubtes, per voler saber més, o per desacord en alguna part.

Comprensió crítica

Reconeixement que tot text (literari, narratiu o de treball) sempre és susceptible d’anàlisi crítica perquè:

1. La informació canvia en el temps.

2. Cada autor té una manera de plantejar els temes a partir de maneres de pensar i coneixements.

3. Hi ha llenguatges, com el de la publicitat, tendenciosos, que exigeixen actituds altament crítiques.

Sovint la persona que llegeix un text a vegades

 el reinterpreta  en funció de les seves creences.

Autoregulació de la lectura

Reconeixement dels errors de lectura i d’interpretació, i autocorrecció.

COMPROMÍS AMB LA LECTURA
Llegir per iniciativa pròpia

Gaudi en la lectura regular de textos de diferents tipologies, gèneres i formats.

Ús de la biblioteca per iniciativa pròpia

Ús de la biblioteca  per iniciativa pròpia i coneixement dels mecanismes d’organització i  funcionament.

Criteris personals

Manifestació de criteris personals en la selecció de les  lectures.

Descarrega't la rúbrica en PDF

Clica sobre la imatge si la vols descarregar

3 i 4 anys. Rúbrica de la C. Comunicativa

3 i 4 anys. Rúbrica de la C. Comunicativa

Àngels Prat Pla

Aquesta rúbrica planteja criteris per a poder avaluar els aspectes de la competència lingüística de l’alumnat. Aquests criteris es corresponen amb els presentats en la base d’orientació de la competència lingüística per a 3 i 4 anys, però en la rúbrica s’expliciten els diferents nivells de desenvolupament de la competència que pot adquirir l’alumnat.

De la mateixa manera que la base d’orientació, la rúbrica té tres apartats que es corresponen amb el desenvolupament del llenguatge oral, la lectura i la escritura.

La llengua oral, base del pensament i l’escriptura

Parla, reflexiona i juga amb la lectura del codi escrit

Escola Maria Lluïsa Serra, Maó, Menorca. 10 minuts diaris de lectura lliure.

Parla, reflexiona i juga amb els grafismes i l’escriptura

Aquesta rúbrica es pot descarregat en format pdf aquí.

També es pot obrir en format Google Drive, que permet fer còpies i editar al gust de cada centre.

L’aprenentatge de la lectura i escriptura requereix la pràctica d’activitats metacognitives: els infants fan, però sobretot pensen i verbalitzen les accions. Un grafisme deixa de ser un traç si, un cop l’ha fet pot explicar:
Què hi ha volgut escriure? En què s’ha fixat per fer-ho? Com ho ha fet per escriure?
Aquestes preguntes, amb les corresponents respostes, donen informacions valuosíssimes als mestres per saber les idees dels infants sobre l’aprenentatge de la llengua escrita.

Rúbrica de la competència científica

Rúbrica de la competència científica

Teresa Pigrau i Neus Sanmartí

DIMENSIÓ ACTITUDINAL

Actituds científiques i cap a la ciència

DIMENSIÓ CONCEPTUAL

Ús de conceptes i models teòrics científics i tècnics per descriure, explicar i predir fenòmens naturals

DIMENSIÓ METODOLÒGICA

Disseny i aplicació de processos experimentals

DIMENSIÓ D'ACTUACIÓ

Resolució de problemes i presa de decisions d'actuació responsable, fonamentades en el coneixement científic, a nivell personal, social i global

Rúbrica general per avaluar la dimensió d’actuació de la competència científica

Neus Sanmartí. Teresa Pigrau

Resolució de problemes i presa de decisions d'actuació responsable, fonamentades en el coneixement científic, a nivell personal, social i global.

Capacitats

Criteris de realització
 
Criteris de resultats
Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

Actuar per afavorir un estil de vida saludable

Mostra predisposició personal per planificar i prendre mesures a favor de la salut (la condició física, mental i emocional, en l’alimentació, la sexualitat, la no drogadicció…) i demostra consciència de les conseqüències dels comportaments individuals i col·lectius.

Argumenta propostes d’actuació tenint en compte el coneixement científic après, per tal d’assolir benestar físic, mental, emocional, social i sexual.

Actuar per promoure un ús sostenible dels recursos del medi

Mostra predisposició personal per planificar i prendre mesures a favor d’un ús responsable dels recursos naturals i de materials, objectius, estris…, obtignuts a partir de l’activitat humana i demostra consciència de les conseqüències de les accions individuals i col·lectives a nivell local i global.

Argumenta propostes d’actuació tenint en compte el coneixement científic après i principis com equitat, incertesa, precaució, cultura del temps lent…, reconeixent que els canvis tecnològics no són incompatibles amb una actuació senseible en el medi.

Actuar fent un ús responsable dels avenços científics i els recursos tecnològics

Mostra predisposició personal per planificar i aplicar solucions tecnològiques i pren mesures per fer un ús responsable i amb seguretat dels avenços científics i dels recursos tecnològics

Argumenta propostes d’actuació tenint en compte el coneixement científic après per tal de contribuir a la seguretat personal i a la dels altres i a la millora de les condicions de vida i de treball

Gestiona els recursos que ofereixen les TIC tenint en compte la seva idoneïtat i les normes de seguretat, i valora la necessitat de controlar el temps destinat al seu ús i el seu poder d’adicció

Descarrega't la rúbrica en PDF

Clica sobre la imatge si la vols descarregar

Rúbrica de la dimensió actitudinal de la competència científica

Rúbrica de la dimensió actitudinal de la competència científica

Capacitats

Criteris de realització
 
Criteris de resultats

Adoptar actituds cap a la ciència, el seu aprenentatge i la comunitat científica

Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

Demostra predisposició per observar i adquirir nous coneixements, habilitats i actituds científiques

Valora el paper de l’home i de la dona en la recerca científica al llarg del temps.

Diferencia la ciència d’altres interpretacions no científiques i posa en qüestió mites i supersticions i explicacions paracientífiques

Adoptar actituds científiques

Mostra sentit crític, dubte sistemàtic, creativitat, apertura, interès, perseverança

Tendeix a extreure conclusions objectives, lògiques i curoses

Coopera amb els altres en les activitats científiques i posa l’esperit de col·laboració davant del de competició

Rúbrica general per avaluar la dimensió metodològica de la competència científica

Rúbrica general per avaluar la dimensió metodològica de la competència científica

Capacitats

Criteris de realització
 
Criteris de resultats

Aplicar estratègies i habilitats pròpies de la recerca científica

Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

Reconeix temes sobre els que és possible investigar i planteja preguntes, fa prediccions, formula hipòtesis…

Planifica estratègies per a la recollida de dades i informacions, i les analitza críticament

Fa observacions i mesures, utilitzant instruments i estris i aplicant normes de seguretat i higiene

Registra i processa resulta

Registra i processa resultats: els descriu i representa, els classifica i construeix esquemes, mapes, taules i gràfics

Formular conclusions fonamentades, utilitzant proves científiques

Dedueix conclusions, les contrasta amb la informació inicial i amb les hipòtesis proposades i identifica els supòsits, les proves, els models teòrics i els raonaments que les fonamenten

Assumeix els límits del treball fet i les possibilitats de futur, i proposa maneres de continuar-lo i noves preguntes

Exposa i argumenta el resultat de l’experimentació, les decisions preses, posant de relleu emocions, vivències i opinions personals, tant per escrit com oralment, i  utilitzant eines TAC.

Rúbrica per avaluar la resolució de problemes consensuada pel professorat d’una escola

Rúbrica per avaluar la resolució de problemes consensuada pel professorat d’una escola

El professorat de l’escola Banús, de Santa Coloma de Gramenet, va elaborar una rúbrica aplicable per avaluar aquest aprenentatge a tots els cicles. Durant un curs van compartir exemples de resolució de problemes dels alumnes i van acordar si hi havia coincidència en el què entenien per a cada nivell. A final de curs van elaborar un document amb exemples clau dels diferents cicles segons els nivells de qualitat.

A continuació es mostra la rúbrica i uns exemples de l’aplicació d’un criteri de realització a l’anàlisi del treball d’uns alumnes valorats amb un nivell de qualitat expert (3).

Tot i que aquesta és una rúbrica de referència pel procés compartit en Claustre, s’ha de tenir en compte que el nivell novell s’hauria de revisar per tal de substituir les expressions tipus: “no fa, no pot, no sap” per alguna acció positiva, la primera necessària per iniciar un camí d’avanç, per exemple: “amb ajuda d´un company ha aconseguit…”

Capacitats

Criteris de realització
 
Criteris de qualitat
Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

ANALITZA LA INFORMACIÓ REFERENT A LA SITUACIÓ-PROBLEMA.

Exemples. Nivell aprenent

REPRESENTA LA SITUACIÓ PROBLEMA. 

DESENVOLUPA ESTRATÈGIES EXPLÍCITES DE RESOLUCIÓ I LES JUSTIFICA.

COMUNICA LA SOLUCIÓ CORRECTA

SUPERVISA EL PROCÉS DE RESOLUCIÓ I EL RESULTAT. 

En aquest enllaç us podeu descarregar la rúbrica completa de l’Escola Banús, que conté els exemples d’aula relacionats amb cadascun dels criteris de realització.

Exemples de rúbriques de referència per a l’avaluació de competències

Exemples de rúbriques de referència per a l’avaluació de competències
Competència científica

Rúbrica general i altres per avaluar les diferents dimensions: conceptual, metodològica, actitudinal i d'actuació

Resolució de problemes

Rúbrica per avaluar la resolució de problemes consensuada pel professorat d’una escola

Competència comunicativa

Rúbriques de la competència comunicativa (educació infantil i de 2n cicle fins a ESO)

Treball cooperatiu

Exemple de rúbriques per avaluar el treball cooperatiu (l’individual i el de grup)