Bibliografia sobre avaluació

Bibliografia sobre avaluació

Quins instruments d’avaluació es poden utilitzar?

Quins instruments d’avaluació es poden utilitzar?

Per avaluar podem ajudar-nos d’instruments que possibilitin recollir bones dades, analitzar-les i prendre decisions. Els instruments faciliten l’avaluació però també els podem utilitzar de forma rutinària i generant emocions negatives en els aprenents. Com diuen Odile i Jean Veslin (1991):

"Si tens com instrument un martell, tens tendència a tractar-ho tot com un clau, però també és cert que un instrument et pot ajudar a fer un bon camí”.
Jean Veslin
[Veslin, J. (1991). De l’enseignant épistémologue à l’enfant épistémologue et retour. Aster, 12, 155-184 

Un mateix instrument es pot utilitzar de manera diferent segons quina sigui la seva funció (diagnosi, regulació o qualificació)  al llarg del procés d’aprenentatge (a l’inici, al llarg o al final).  Es poden utilitzar per:

Hi ha molta varietat d’instruments i és recomanable diversificar-los perquè cada alumne comunica millor el seu pensament, maneres de fer o sentiments en funció del mode comunicatiu utilitzat (escrit, oral, visual, 3D, gràfic, dibuix…). A continuació es mostren exemples d’instruments segons les tipologies següents:

Preguntes obertes, tancades, mixtes, KPSI...

Treballs monogràfics, narracions, històries i contes; maquetes, murals, pòsters, infografies, collages i lapbooks; imatges, vídeos, pàgines Web i jocs; conferències o exposicions orals, converses i posades en comú; diaris de classe, llibretes d’aula, de laboratori, de camp i carpetes d’aprenentatge (portafolis), entre d’altres.

Bases d’orientació, mapes conceptuals, mapes mentals, mapes semàntics, V de Gowin, esquemes d’aplicació de rutines i estratègies de pensament...

Repensar l’avaluació

Repensar l’avaluació
Per què avaluar?

Amb quina finalitat? Les finalitats reguladora i qualificadora.

Què implica avaluar?

El procés 1) Recollir dades. 2) Analitzar-los i emetre un judici. 3) Prendre decisions.

Què entenem per avaluació formadora?

Condicions i estratègies per a l'autoregulació.

Quins instruments d'avaluació es poden utllitzar?

Qüestionaris, comunicacions, organitzadors gràfics, etc...

Com compartir l'avaluació amb les famílies?

Com elaborar els informes?. Exemples d'informes d'autoavaluació diferents per a cada trimestre.

Per saber-ne més

Bibliografia bàsica sobre avaluació formadora.