Diagrames

Un diagrama és una representació gràfica que vol esquematitzar informació vinculada a un determinat procés i/o coneixement, visualitzant les relacions entre diferents accions, variables, idees…

Són instruments que s’utilitzen bàsicament per aprendre a pensar a partir d’establir relacions entre aspectes conceptuals i metodològics. Estimulen la reflexió metacognitiva sobre com es va aprenent algun coneixement i les relacions que s’estableixen entre el que es pensa i es fa, i possibiliten avaluar-regular la qualitat d’aquestes relacions.

Hi ha molts tipus de diagrames i cadascun té una representació gràfica preestablerta (sovint de tipus geomètric), i l’alumnat l’omple recollint el que fa i el que pensa.

Línies del temps

És un tipus d’organitzador gràfic que possibilita ordenar una seqüència de fets de manera que es visualitza la seva relació temporal.

Es poden utilitzar per avaluar la distribució de diverses dades i informacions d’esdeveniments de la història de la Terra o de la humanitat al llarg del temps, l’anticipació i planificació del temps que es dedicarà a la realització de diferents tasques relacionades amb algun aprenentatge, la seqüenciació del contingut d’una lectura o d’una pel·lícula, la representació d’un desplaçament en funció del temps de pas per diferents llocs, etc.

Exemples de línees del temps i dels seus usos:

Elaboració d’una línia del temps d’esdeveniments geològics des de la formació de la Terra

Mapa de pensament elaborat per un alumne al voltant dels conceptes de percentatge i proporcionalitat

Font: Marisa Domínguez. IESM J.M. Zafra. 2n ESO

Es pot comprovar com l’alumne connecta els conceptes apresos amb una situació real que ha trobat al diari (percentatge en l’ús de les emoticones).

Mapes de pensament

Mapes de pensament

També anomenats ‘visual thinking’ o ‘relatogrames’. Un mapa de pensament adopta recursos visuals ben diversos per expressar coneixements, pensaments i emocions. L’avantatge és que possibilita transmetre idees complexes de manera ràpida i eficaç.

Consisteix en crear una narració no lineal al voltant d’una idea o d’un procés d’aprenentatge, utilitzant dibuixos simples combinats amb textos. No es tracta de fer un dibuix o una il·lustració, sinó que s’orienta a comunicar processos de pensament relacionats amb la producció de coneixement.

Exemples de mapes de pensament i dels seus usos:

A l’escola @fontdelroure empren els mapes de pensament col·lectius, per a organitzar i recordar tot allò que van treballant al llarg d’un projecte, de manera que esdevenen una xarxa visual de coneixements.

Mapa de pensament sobre Com imagino que seré quan sigui gran. 1r ESO. Institut Antoni Maura. Palma de Mallorca. Formadora: Neus Sanmartí

Mapa de pensament elaborat per un alumne al voltant dels conceptes de percentatge i proporcionalitat.

 

Mapes de pensament elaborats per diferents alumnes d’un mateix grup-classe  per resumir les normes d’accentuació

Mapa mental elaborat per alumnes després de fer un projecte sobre l’illa de Menorca

Font: Magda Pons Danús. Escola Salesians Ciutadella, primària

Aquest mapa es va elaborar entre tota la classe, a partir de preguntar-se: “quins elements formen part d’un ecosistema” (en aquest cas el de l’illa de Menorca). Es va elaborar amb el programa Examtime.com (ara GoConqr).

Mapa mental elaborat per alumnes després de fer un projecte sobre els romans.

Font: Escola IPSI, Cicle Superior

Després d’haver treballat característiques de la civilització romana, cada equip va haver de fer un mapa que resumís les idees principals en format mural.

Elaboració d’un mapa d’idees fet per un equip de mestres

Font: Escola Arc Iris (Barcelona)

Després de conversar sobre com es fa un bon treball experimental, es van comparar i regular les diferents idees que havien sorgit, i es van ordenar fent un mapa d’idees (versió 1) tenint com a referència la proposta de Pinchas Tamir (1. Planificació; 2. Realització; 3. Anàlisi i interpretació i 4. Aplicació). Es va constatar que alguns dels aspectes que havien proposat inicialment no es contemplaven a la proposta de Tamir, però es va valorar que valia la pena conservar-los en la proposta final (per exemple, partir dels coneixements previs).

Versió 1

A partir d’aquesta primer mapa d’idees, cada grup de mestres va fer propostes de millora que es van recollir en el final (versió 2).

Versió 2

Mapes mentals i d’idees

Mapes mentals i d’idees

Són representacions gràfiques d’idees, procediments, lectures, dibuixos, emocions, etc., disposats radialment al voltant d’una paraula clau o idea central. Els mapes mentals integren sempre imatges que faciliten la visualització, mentre que els d’idees no necessàriament.

S’utilitzen per a la generació, explicitació  i classificació de les idees, tant de les prèvies a un procés d’aprenentatge amb una finalitat de diagnosi, com per organitzar-les i poder regular-les, o per avaluar els resultats d’un procés d’aprenentatge.

Exemples de mapes mentals i d’idees i dels seus usos:

Elaboració d’un mapa d’idees fet per un equip de mestres

Mapa mental elaborat per alumnes després de fer un projecte sobre els romans

 

Mapa mental sobre com fer una exposició oral

Diagrames de flux

Diagrames de flux

Un diagrama de flux és una representació gràfica d’un procés, en el que es mostren els passos a seguir per aconseguir un objectiu determinat. Aquests passos s’expliciten utilitzant símbols i línies interconnectades entre sí.

La finalitat, a l’igual que la d’una Base d’Orientació, és la d’anticipar i planificar les accions a fer per realitzar alguna tasca o activitat. Quan els alumnes l’elaboren, es pot reconèixer si interioritzen què han de fer, tenint en compte, sovint, dos camins alternatius.