Una estratègia d’autoregulació metacognitiva a primària

Experiències de la competència comunicativa. 

La metacognició, una estratègia de comprensió lectora (6-12 anys)