Exemples de rúbriques de referència per a l’avaluació de competències

Exemples de rúbriques de referència per a l’avaluació de competències
Competència científica

Rúbrica general i altres per avaluar les diferents dimensions: conceptual, metodològica, actitudinal i d'actuació

Resolució de problemes

Rúbrica per avaluar la resolució de problemes consensuada pel professorat d’una escola

Competència comunicativa

Rúbriques de la competència comunicativa (educació infantil i de 2n cicle fins a ESO)

Treball cooperatiu

Exemple de rúbriques per avaluar el treball cooperatiu (l’individual i el de grup)

Graelles de criteris d’avaluació i rúbriques

Graelles de criteris d’avaluació i rúbriques

Per explicitar i compartir els criteris d’avaluació podem utilitzar diferents instruments que ho facilitin. Recordem que és convenient diferenciar entre: 

Criteris d'avaluació de realització

Es relacionen amb la resposta a la pregunta “què haig de fer (o en què haig de pensar) per fer un determinat tipus de tasca?”. (Sovint coincideixen amb les accions incloses en una Base d’Orientació).

Criteris d'avaluació de qualitat

Es relacionen amb la resposta a la pregunta “com puc saber si ho faig bé?”

La majoria d’instruments només concreten els criteris de realització i, en canvi, els de qualitat sovint es redueixen als clàssics “molt bé, força, regular, poc…” o “1, 2, 3, 4”, sense explicitar què s’entén per molt bé o per poc, ni tampoc fent referència als obstacles que possiblement caldrà superar si la tasca no es fa prou bé.

És important tenir present que la funció prioritària d’aquests instruments no és la de qualificar numèricament resultats d’aprenentatge, sinó la de promoure la regulació del mateix procés d’aprenentatge, ja que possibilita reconèixer què no es fa prou bé, en què es pot millorar i com superar els obstacles identificats  

Compartir els criteris d’avaluació es pot fer des de l’inici del procés d’aprenentatge, tot i que no és recomanable perquè, normalment, l’alumnat no se’ls pot representar. Per tant, és desitjable anar-los concretant mentre es van construint els coneixements necessaris. Una vegada definits juntament amb l’alumnat, es poden utilitzar en l’avaluació de tasques similars i, en relació a cadascuna d’elles, es poden concretar indicadors específics. 

Exemples d'instruments
amb aquesta finalitat:

Xarxes sistèmiques

permeten recollir diferents significats

Taules o llistats

DE CRITERIS D'AVALUACIÓ

Rúbriques

permeten objectivar els criteris d'avaluació

Contractes d'avaluació

permeten reflexionar per escrit a les dues parts

Procés d’elaboració d’una Rúbrica

Procés d’elaboració d’una Rúbrica

Procés d’elaboració d’una rúbrica per avaluar una exposició oral: 

Passos previs

Per elaborar una B.O. per part de l'alumnat

Base d'orientació

Derivada del pas anterior.

De la B.O. a la rúbrica

Concreció dels dos nivells extrems (satisfactori i excel·lent).

Rúbrica

Concreció dels dos nivells extrems (satisfactori i excel·lent).