Mapa conceptual elaborat per tots els alumnes d’un grup-classe a partir del treball en grups d’experts

Font: Victòria Ibáñez. IESM J.M. Zafra. 3r ESO

Cada expert en un tema, explica al seu equip què ha après o sap del tema. A partir de l’explicació, l’equip construeix una mapa conceptual que recull les aportacions de cadascun dels seus companys ‘experts’ -que complementen amb les idees que creuen adients.

En aquesta foto s’observa el mapa fet per un dels equips, molt ampli i per mostrar a la resta de la classe. Després comparen les produccions dels diferents equips i fan propostes dels aspectes que millorarien del propi.

Mapes conceptuals elaborats per alumnes després de fer un projecte sobre les plantes

Mapes conceptuals elaborats per alumnes després de fer un projecte sobre les plantes

Font: Mercè Marimón. Escola Baloo, 2n primària

Cada alumne va dissenyar primer individualment el seu mapa a partir de conceptes donats per la mestra (podien afegir els que volguessin). Després, en equip, havien de comparar els diferents mapes i elaborar-ne un del grup. La mestra passava per les taules i suggeria, si ho creia adient, aspectes a revisar de la seva producció de grup.

Alumne 1
Alumne 2
Alumne 3

Es pot observar com en alguna de les primeres produccions (1-2-3), el concepte més general és el de flor (i no el de planta), o com no saben com connectar el d’aire. Totes aquestes dificultats es solucionen en la producció final (4). 

Producció de l’equip una vegada s’han posat en comú

Base d’Orientació elaborada per planificar l’elaboració d’una maqueta i l’explicació a companys

Base d’Orientació elaborada per planificar l’elaboració d’una maqueta i l’explicació a companys

Font: Guida Al.lès i Teresa Pigrau. Escola Pia de Caldes (infantil-primària)

Després d’haver fet algunes maquetes, es demana a l’alumnat que pensi en una Base d’Orientació que sigui útil sempre que hagi de planificar i realitzar-ne alguna per respondre a una pregunta o mostrar un procés i canvis.