Exemple de procés per elaborar i avaluar definicions

Exemple de procés per elaborar i avaluar definicions

Escola Coves d'En Cimany. 5è. Teresa Pigrau. Gràfic, Guida Al·lès.

Seguidament s’ofereix un exemple del procés seguit per elaborar una base d’orientació sobre  definicions després d’observar, dibuixar i descriure flors ben diverses. 

Quan comparem les definicions observem: 

  • Com comencem la definició? Uns alumnes comencen dient que és una part de la planta, altres és una planta, és un lloc, és una cosa…, o passen directament a “té…”
  • Quines són les parts importants que hauria de recollir la definició? Tendeixen a parlar de tot el que podria tenir, però no de les que són necessàries i suficients (estams i/o pistils).
  • Quina és la seva funció? (per a què li serveix a una planta tenir flors). Parlen de la reproducció, la pol·linització, la fecundació…, o que fan bonic, o bé no s’hi refereixen.

Posteriorment, entre tots s’elabora una “Base d’Orientació” que sigui útil per pensar què hauríem de fer sempre que volguéssim definir algun objecte, material, ésser viu… (no només una flor). En aquest cas, l’acord al que es va arribar va ser:

I finalment, entre tots, s’elabora la definició de flor que considerem més adient:

Què és una flor?

Una flor és una part d’una planta que sempre té un pistil (òvuls) i/o estams (pol·len) i que serveix perquè la planta es pugui reproduir”.

Rúbrica d’expressió escrita

Rúbrica d’expressió escrita

De cicle mitjà fins ESO.

Neus Sanmartí. Àngels Prat i Pla. Teresa Pigrau. Guida Al·lès. 

Capacitats

Criteris de realització
 
Criteris de resultats
Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

PLANIFICACIÓ

Planificació

Selecciona si escriurà manualment o amb l’ordinador i elabora un esquema sintetitzador del contingut que vol exposar en el text i de la manera com es vol comunicar

ADEQÜACIÓ

El tipus de text té en compte el context comunicatiu (premsa, acadèmic, literari, informal (grup classe, professorat, dossier personal, internet), i es correspon a la intenció: descriure, resumir, exposar, argumentar, convèncer…

COHERÈNCIA

Estructura les idees al llarg del text i organitza el discurs de manera que és comprensible per als lectors

COHESIÓ

Aplica els elements gramaticals per relacionar frases i paràgrafs entre sí, i evitar redundàncies gramaticals i repeticions lèxiques

CORRECCIÓ LÈXICA

Utilitza un vocabulari ampli, específic en relació a l’àrea de coneixement i amb recursos expressius diversos

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA I MORFOSINTÀCTICA

Aplica les lleis que regeixen l’ortografia i la sintaxi i utilitza recursos per consultar dubtes i reparar errors

PRESENTACIÓ

Aplica les normes de presentació tant per als textos manuscrits com per als escrits amb l’ordinador

REVISIÓ

Autoavalua la qualitat del text, tant mentre s’escriu com al final de la tasca, i pren decisions per millorar-lo

Descarrega't la rúbrica en PDF

Clica sobre la imatge si la vols descarregar

Base d’Orientació d’expressió escrita

Cicle Mitjà fins a ESO

Neus Sanmartí. Àngels Prat i Pla. Teresa Pigrau. Guida Al·lès.