Rúbrica de la dimensió actitudinal de la competència científica

Rúbrica de la dimensió actitudinal de la competència científica

Capacitats

Criteris de realització
 
Criteris de resultats

Adoptar actituds cap a la ciència, el seu aprenentatge i la comunitat científica

Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

Demostra predisposició per observar i adquirir nous coneixements, habilitats i actituds científiques

Valora el paper de l’home i de la dona en la recerca científica al llarg del temps.

Diferencia la ciència d’altres interpretacions no científiques i posa en qüestió mites i supersticions i explicacions paracientífiques

Adoptar actituds científiques

Mostra sentit crític, dubte sistemàtic, creativitat, apertura, interès, perseverança

Tendeix a extreure conclusions objectives, lògiques i curoses

Coopera amb els altres en les activitats científiques i posa l’esperit de col·laboració davant del de competició