Diagrames de flux

Diagrames de flux

Un diagrama de flux és una representació gràfica d’un procés, en el que es mostren els passos a seguir per aconseguir un objectiu determinat. Aquests passos s’expliciten utilitzant símbols i línies interconnectades entre sí.

La finalitat, a l’igual que la d’una Base d’Orientació, és la d’anticipar i planificar les accions a fer per realitzar alguna tasca o activitat. Quan els alumnes l’elaboren, es pot reconèixer si interioritzen què han de fer, tenint en compte, sovint, dos camins alternatius.