Bases d’Orientació elaborades per dos alumnes per explicitar com mesurar l’alçada d’objectes de manera indirecta.

Bases d’Orientació elaborades per dos alumnes per explicitar com mesurar l’alçada d’objectes de manera indirecta.

Font: Rafael Rodríguez IESM Juan de la Cierva (1r ESO)

Els alumnes han calculat l’alçada d’un arbre del pati a partir de 3 estratègies diferents. El professor els demana que escriguin una Base d’Orientació que reculli les accions a fer en cada cas. Cada alumne ha fet la seva pròpia producció que han avaluat entre ells i amb l’ajuda del professorat.

Els exemples següents mostren les produccions de dos alumnes: un d’ells molt concret, que es refereix sempre a l’exemple treballat al pati, i un altre, molt abstracte i general. Però les dues produccions possibiliten resoldre el tipus de problema plantejat. En canvi, ben segur que el primer alumne seria incapaç d’aplicar la Base d’Orientació dissenyada pel seu company. No hem d’oblidar que els nois i noies són diversos a l’inici i també al final d’un procés d’aprenentatge, però tots poden arribar a ser competents.  

 

Base d’Orientació per començar a aprendre a planificar-ne

Font: Rafael Rodríguez IESM Juan de la Cierva (1r ESO)

Els alumnes no han redactat mai una Base d’Orientació. Han après a representar una figura a escala, tant ampliant-la com reduint-la, i el professor els mostra un exemple per resumir les accions a fer per reduir. Els demana que escriguin les necessàries per ampliar. Aquest exemple ens mostra com la producció d’aquest alumne permet identificar el seu error, i així promoure la seva regulació.

 

Base d’Orientació elaborada per planificar l’elaboració d’una maqueta i l’explicació a companys

Base d’Orientació elaborada per planificar l’elaboració d’una maqueta i l’explicació a companys

Font: Guida Al.lès i Teresa Pigrau. Escola Pia de Caldes (infantil-primària)

Després d’haver fet algunes maquetes, es demana a l’alumnat que pensi en una Base d’Orientació que sigui útil sempre que hagi de planificar i realitzar-ne alguna per respondre a una pregunta o mostrar un procés i canvis.

Base d’Orientació elaborada per resumir els principals passos a tenir en compte al redactar una descripció científica

Base d’Orientació elaborada per resumir els principals passos a tenir en compte al redactar una descripció científica

Font: Teresa Pigrau i Neus Sanmartí, Escola Coves d’en Cimany, 5è primària (adaptació gràfica de Guida Al.lès)


Els alumnes primer van descriure flors (cada parella una flor diferent) i després vàrem comparar les diferents produccions, deduint entre tots les característiques d’una bona descripció. Els acords consensuats es van escriure.

 

Base d’Orientació elaborada per un equip d’alumnes per explicitar els passos que creuen que han de tenir en compte per fer una divisió

Base d’Orientació elaborada per un equip d’alumnes per explicitar els passos que creuen que han de tenir en compte per fer una divisió

Font: Teresa Calveras, Escola Heura, 4t primària

Els alumnes primer discuteixen entre ells el passos i els escriuen de manera ordenada (cadascun escriu el que ha proposat si tots hi estan d’acord). La mestra passa per les taules i si identifica alguna acció no idònia els planteja si l’haurien de tornar a pensar o canviar com ho han escrit. 

Base d’Orientació per pensar en el que hem de procurar fer quan entrem a l’aula (infantil-1r primària)

Base d’Orientació per pensar en el que hem de procurar fer quan entrem a l’aula (infantil-1r primària)

Font: Ester Julve i Anna Tió. Escola Anna Ravell (Barcelona). Formació Guida Al·lès

Entre tota la classe es parla dels hàbits d’ordre que hem d’aplicar quan venim de fora i entrem a l’aula i es representen amb dibuixos. Els exemples que es mostren corresponen a dues classes paral·leles i es pot comprovar que no són iguals.

Bases d’Orientació

Bases d’Orientació

La Base d’Orientació (que a vegades també s’anomena “carta d’estudi” o “carta de navegació”), és un instrument que resumeix de manera gràfica i ordenada les accions a realitzar per fer un tipus de tasca/activitat. La seva finalitat és promoure que els estudiants anticipin i planifiquin les accions que s’han de dur a terme per resoldre-la amb èxit.

Quan els alumnes han anat aprenent com escriure un text, resoldre problemes, elaborar o llegir un gràfic, dissenyar una investigació, aplicar un coneixement o gran idea, etc., caldrà que generalitzin i estructurin com realitzar-ho sempre que necessitin aplicar de nou aquest coneixement. Per això, és útil demanar als aprenents que explicitin tot allò en què han de pensar i fer i, normalment, en quin ordre. És el que s’anomena fer una Base d’Orientació.

Regulació

A partir d’aquest primer disseny, que l’ha de fer cada alumne individualment o en equip, cal promoure la seva regulació a partir d’una coavaluació entre iguals o entre tot el grup-classe. És per tant, un instrument que permet recollir dades sobre què pensa cada alumne que ha de tenir en compte per fer un determinat tipus de tasca. Possibilita també identificar on estan les dificultats i regular-les una a una. Una vegada regulades, la Base d’Orientació s’haurà de guardar en algun suport (carpeta a l’ordinador, llibreta d’aprenen-tatge, portafolis…) que possibiliti consultar-la sempre que es necessiti.

Com en el cas de qualsevol instrument, no es pot utilitzar de manera repetitiva i monòtona. Per tant, caldrà utilitzar-la per a tasques que es fan molt sovint i pensar en formes d’expressar-les ben creatives i diferents, utilitzant analogies, símbols, dibuixos…

Deducció dels criteris d’avaluació

De la Base d’Orientació es poden deduir els criteris d’avaluació de realització per avaluar si s’apliquen tots al fer una nova tasca del mateix tipus. A partir d’ells es poden consensuar també els criteris d’avaluació de qualitat, que permeten als alumnes (i als docents) decidir si la feina feta és de nivell alt o no tant (a partir d’una rúbrica).


Exemple de procés d’elaboració i ús posterior per deduir criteris d’avaluació


Format

És important que una Base d’Orientació es pugui visualitzar bé des del punt de vista gràfic, de manera que possibiliti recuperar la informació que aporta sense haver de llegir molt. S’ha pogut comprovar que els aprenents experts les elaboren de manera molt sintètica, mentre que els que no ho són tant acostumen a escriure moltes accions. Per això, un dels aspectes a regular de la Base d’Orientació és que aquesta inclogui només allò que és necessari i suficient, a partir de treballar la capacitat de síntesi de l’alumnat.

Exemples de Bases d’Orientació procedimentals: 

Base d’Orientació per pensar en el que hem de procurar fer quan entrem a l’aula (Educació Infantil- 1r primària)

 

Base d’Orientació per avaluar una exposició oral

Base d’Orientació’ elaborada per un alumne per planificar el seu text narratiu

Base d’Orientació elaborada per un equip d’alumnes per explicitar els passos que creuen que han de tenir en compte per fer una divisió

Base d’Orientació elaborada per resumir els principals passos a tenir en compte al redactar una descripció científica

Base d’Orientació per començar a aprendre a planificar-ne (ESO)

Bases d’Orientació elaborades per dos alumnes per explicitar com mesurar l’alçada d’objectes de manera indirecta (ESO)

Exemples de Bases d’Orientació conceptuals: 

Base d’Orientació per planificar el contingut d’una exposició (oral o escrita) sobre com és i com viu un ésser viu (Educació infantil-primària)

Base d’Orientació elaborada per resumir les principals idees a tenir en compte quan hem de pensar en les funcions que realitzen els éssers vius (animals i plantes)

Base d’Orientació elaborada amb futurs mestres per pensar en les principals idees a tenir en compte quan es vol promoure en alumnes de primària el coneixement d’algun material

Base d’Orientació elaborada per alumnes per explicitar en què pensar per predir què passaria si desaparegués una de les espècies d’una cadena tròfica

Exemples de procés per consensuar criteris d’avaluació

Exemples de procés per consensuar criteris d’avaluació

Escola La Roureda, 6è, Mercè Mas, Sant Esteve de Sesrovires

Els alumnes han fet experiments relacionats amb els canvis de l’aigua al llarg del cicle natural. Cada equip d’alumnes ha fet un experiment d’un dels canvis, que després haurà de repetir davant dels companys i explicar-lo.

Taula d’avaluació de l’explicació oral d’un experiment sobre el cicle de l’aigua (E: expert, Av: avançat, Ap: aprenent i N: novell).

Abans de començar a preparar la presentació oral han consensuat, entre tota la classe, una taula amb els criteris d’avaluació de realització. Aquests alumnes ja coneixen la Base d’Orientació per pensar  sobre els experiments, a partir de plantejar-se preguntes del tipus: què volem saber? Què tenim? Què fem? Què creiem que passarà? Què passa? Per què passa? Quines proves tenim d’aquest perquè passa? i, per tant, ràpidament fan propostes aplicables als experiments realitzats.

Quan cada grup fa la presentació, els companys i la mestra omplen la taula, que després lliuren a l’equip que ha fet l’exposició.

Aquest equip ha de fer un resum de les recomanacions rebudes i decidir quines tindran en compte una propera vegada i per què.