Altres diagrames

Es poden utilitzar una gran varietat de diagrames per explicitar sistemes d’idees, processos, sentiments… i són útils tant per recollir dades, com per compartir i aplicar criteris d’avaluació i, fins i tot, per prendre decisions, tant per regular com per qualificar. El seu principal avantatge és el de resumir i visualitzar en molt poc espai idees complexes i facilitar el seu procés de regulació.

Els exemples següents en mostren alguns.

Diana per compartir amb les famílies els nivells d’aprenentatge

Diana per identificar i regular dubtes

Teranyina per avaluar el treball per projectes en el marc d’una escola

V de Gowin (equilibri tèrmic)

Font: Neus Sanmartí. Estudiants de magisteri. UAB.

Cada equip d’alumnes que han fet l’experiment, ha construït una V de Gowin a partir de l’experiment realitzat. En aquest cas, una vegada han dissenyat una primera versió de la ‘V’, comparen i discuteixen en gran grup els continguts dels diferents apartats. En funció del que s’ha dit, realitzen la versió definitiva, com la del exemple que es mostra.  

V de Gowin (comportament dels gasos)

V de Gowin  (comportament dels gasos)

Font: Conxita Márquez. Escola Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). C.S.

Els alumnes han observat canvis en el volum d’un globus situat en un pot en el qual es fa el buit. Després revisem la redacció a partir de la comparació entre les diferents versions. En aquest exemple s’observa com l’alumne ha canviat la paraula ‘ajuntar-se’ per ‘igualar-se’.  

Diagrames

Un diagrama és una representació gràfica que vol esquematitzar informació vinculada a un determinat procés i/o coneixement, visualitzant les relacions entre diferents accions, variables, idees…

Són instruments que s’utilitzen bàsicament per aprendre a pensar a partir d’establir relacions entre aspectes conceptuals i metodològics. Estimulen la reflexió metacognitiva sobre com es va aprenent algun coneixement i les relacions que s’estableixen entre el que es pensa i es fa, i possibiliten avaluar-regular la qualitat d’aquestes relacions.

Hi ha molts tipus de diagrames i cadascun té una representació gràfica preestablerta (sovint de tipus geomètric), i l’alumnat l’omple recollint el que fa i el que pensa.

Línies del temps

És un tipus d’organitzador gràfic que possibilita ordenar una seqüència de fets de manera que es visualitza la seva relació temporal.

Es poden utilitzar per avaluar la distribució de diverses dades i informacions d’esdeveniments de la història de la Terra o de la humanitat al llarg del temps, l’anticipació i planificació del temps que es dedicarà a la realització de diferents tasques relacionades amb algun aprenentatge, la seqüenciació del contingut d’una lectura o d’una pel·lícula, la representació d’un desplaçament en funció del temps de pas per diferents llocs, etc.

Exemples de línees del temps i dels seus usos:

Elaboració d’una línia del temps d’esdeveniments geològics des de la formació de la Terra

Mapa de pensament elaborat per un alumne al voltant dels conceptes de percentatge i proporcionalitat

Font: Marisa Domínguez. IESM J.M. Zafra. 2n ESO

Es pot comprovar com l’alumne connecta els conceptes apresos amb una situació real que ha trobat al diari (percentatge en l’ús de les emoticones).